<<  powrót
logo-zir-wpisy

Dnia 15 września br. odbyło się posiedzenie rady powiatowej powiatu polickiego.
Uczestnikami  byli również przedstawiciele: Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ZOR Szczecin – pani Joanna Rosińska, Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa – pani Agnieszka Wróbel i pan Przemysław Kośmider, Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego PT Szczecin –  panie: Jadwiga Kundera, Magdalena Rećko, Katarzyna Kicińska i Izabela Woźniak.

            Posiedzenie od przywitania rozpoczął przewodniczący pan Marek Szczepankiewicz, po czym członkowie rady powiatowej jednogłośnie zatwierdzili protokół z ostatniego posiedzenia.

Następnie głos zabrała przedstawicielka KRUS, która przedstawiła najważniejsze zmiany dla emerytów, rencistów i ubezpieczonych w KRUS, które wprowadzone zostały ustawą z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników.

  1. Prawo do wypłaty emerytury rolniczej w pełnej wysokości bez konieczności zbywania gospodarstwa rolnego – Rolnicy mogą pracować i jednocześnie otrzymywać swoją emeryturę rolniczą, tak samo, jak dzieje się to w przypadku emerytów pobierających świadczenie z ZUS,
  2. Doliczenie okresów odbywania służby wojskowej do wysokości emerytury rolniczej – osobom urodzonym po dniu 31 grudnia 1948 r., które nie mają ustalonego prawa do emerytury z ZUS, zostanie doliczony do wysokości emerytury rolniczej okres odbywania czynnej służby wojskowej w Wojsku Polskim przed dniem 1 stycznia 1999 r.,
  3. Skrócenie okresu umowy dzierżawy przy wypłacie okresowej renty rolniczej z tytułu niezdolności do pracy – W celu zaprzestania prowadzenia działalności rolniczej osoba uprawniona do okresowej renty rolniczej z tytułu niezdolności do pracy może zawrzeć umowę dzierżawy na okres, na jaki zostało przyznane jej prawo do renty (np. na rok lub 2-3 lata).
  4. Rehabilitacja w Centrach Rehabilitacji Rolników KRUS także dla rolników – emerytów –
    W wyniku zmian w ustawie, od 1 stycznia 2023 r. Kasa może kierować na rehabilitację leczniczą osoby uprawnione do emerytury rolniczej. Turnus rehabilitacyjny dla tych osób będzie trwał 21 dni.

Przedstawiona została kwota rolniczej emerytury podstawowej, która od dnia 1 marca 2022 r. wynosi 1.084,58 brutto.

W drugiej kolejności przedstawicielka ARiMR poinformowała obecnych o wypłacie zaliczek dopłat bezpośrednich, które zgodnie z harmonogramem mają zostać wypłacone  od 17 października do 30 listopada, po tym terminie czyli od 1 grudnia do 30 czerwca nastąpi wypłata płatności końcowych. Na chwilę obecną do BP Police wpłynęło 1743 wniosków obszarowych oraz 125 wniosków o dopłaty do nawozów, wnioski te są wszystkie rozpatrzone i fundusze wypłacone. Pomoc klęskowa – susza – wnioski składane są jak w poprzednich latach poprzez aplikację suszową do 15 października br., na chwilę obecną złożonych jest 65 wniosków. Na terenie powiatu polickiego działa 15 Kół Gospodyń Wiejskich. Przedstawicielka ARiMR przypomniała, że limit pomocy de minimis to kwota 20.000 euro na 3 lata kalendarzowe.

            Następnie członkowie rady powiatowej przeszli do spraw związanych z kolejną instytucją okołorolniczą – KOWR, gdzie jego przedstawiciel pan Przemysław Kośmider przekazał na początku informację na temat ilu rolników z powiatu polickiego dzierżawi grunty w KOWR oraz czy rolnicy z powiatu polickiego występowali o zastosowanie ulg w płatnościach za dzierżawy, po czym przedstawił harmonogram rozdysponowania gruntów rolnych znajdujących się na terenie powiatu polickiego. Na dzień dzisiejszy na powiecie polickim szykowane są 2 programy restrukturyzacji. Na zakończenie tematu związanego z KOWR rozmawiano jeszcze o wydawaniu opinii przez ZIR dotyczących sprzedaży oraz przedłużenia umów dzierżaw.  

            Po wystąpieniu wszystkich zaproszonych gości Przewodniczący pan Marek Szczepankiewicz  przekazał informację na temat konkursu „Smaki zamknięte w słoiku”, po czym spotkanie zakończono.

<<  powrót