<<  powrót
logo-zir-wpisy

W dniu 13 kwietnia br. odbyło się posiedzenie rady powiatowej powiatu polickiego, którego uczestnikami byli również przedstawiciele instytucji tj.: Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – pani Joanna Rosińska oraz Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego PT Szczecin –  panie: Jadwiga Kundera i Katarzyna Kicińska.

Posiedzenie od przywitania gości i członków rady rozpoczął przewodniczący pan Marek Szczepankiewicz. Następnie rada jednogłośnie zatwierdziła protokół z ostatniego spotkania.

Zaraz po tym przedstawicielka KRUS pani Jadwiga Kundera przekazała bieżące informacje na temat XIII Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „Bezpiecznie na wsi mamy, niebezpiecznych substancji unikamy”, gdzie termin zgłaszania prac upłynął 31 marca br. i w chwili obecnej rozpoczął się etap wojewódzki, który zakończy się przekazaniem do Biura Prewencji Centrali KRUS trzech najlepszych prac z obu kategorii wiekowych do dnia 28 kwietnia 2023 r. W następnej kolejności pani Katarzyna Kicińska przedstawiła korzystne zmiany dla osób pobierających emeryturę lub rentę rolniczą z KRUS, które weszły w życie wraz z obowiązywaniem ustawy z dnia 13 stycznia 2023 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników. Poinformowała obecnych o dodatku do emerytury rolniczej z tytułu opłacania podwójnej lub dodatkowej składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe, który przysługuje od 1 marca 2023 r. do emerytury rolniczej wypłacanej przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w wysokości 0,5% emerytury podstawowej za każdy pełny rok opłacania takich składek. Składki w wysokości dwukrotnej składki podstawowej mogą opłacać osoby, które poza prowadzeniem działalności rolniczej dodatkowo prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą, a składki dodatkowe obowiązkowo opłacają rolnicy prowadzący działalność rolniczą w gospodarstwach rolnych o powierzchni użytków rolnych powyżej 50 ha przeliczeniowych. 

Kolejno przedstawicielka ARiMR pani Joanna Rosińska poinformowała obecnych o realizacji dopłat za 2022 rok na terenie powiatu polickiego oraz o wydanych już decyzjach. Powiadomiła o trwających naborach wniosków o:

1.      wsparcie dla kół gospodyń wiejskich (o pomoc na prowadzenie działalności statutowej mogą się ubiegać koła gospodyń wiejskich, które są wpisane do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń prowadzonego przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa)

2.       wsparcie z budżetu państwa do przezimowanych rodzin pszczelich. O pomoc mogą się ubiegać wpisani do weterynaryjnego rejestru oraz do ewidencji producentów pszczelarze prowadzący działalność nadzorowaną w zakresie utrzymywania pszczół. Aktualna roczna stawka dofinansowania na rodzinę pszczelą wynosi 50 zł.

Następnie poinformowała o tym, że w Powiatowych Zespołach Doradztwa Rolniczego doradcy bezpłatnie pomagają w wypełnianiu wniosków o płatności bezpośrednie, za pomocą aplikacji eWniosekPlus, a także w doborze ekoschematów do specyfiki gospodarstwa rolnego. Należy pamiętać, że nabór wniosków trwa do 15 maja włącznie.

W dalszej kolejności przedstawicielka ARiMR pokrótce przedstawiła najistotniejsze zmiany związane z obecnym naborem wniosków informując o tym, że od tego roku, aby otrzymać dopłaty, trzeba m.in. stosować zasady wzmocnionej warunkowości (przestaje obowiązywać pojęcie zazielenienia). Wzmocniona warunkowość opiera się na 9 normach GAEC, dotyczących utrzymania gruntów wchodzących w skład gospodarstwa w dobrej kulturze rolnej, zgodnej z ochroną środowiska. Wytyczne te są również podstawą do określenia wymagań dla dodatkowych dobrowolnych działań, które stanowią zupełnie nowy element kampanii dopłat 2023, czyli ekoschematów. Jest ich 6, i to od rolnika zależy, czy je wdroży. Kolejna zmiana dotyczy dolnego progu powierzchni gospodarstwa objętej płatnością redystrybucyjną. Do tej pory wynosił on 3 ha, a od tego roku został obniżony do 1 ha. Istotne jest, że płatność taką przyznaje się do pierwszych 30 ha. Z kolei w przypadku uzupełniającego wsparcia dochodów dla młodych rolników zniesiono limit powierzchni gruntów, do których można otrzymać dofinansowanie (dotychczas wynosił on 50 ha). Podsumowując powyższy temat rada powiatowa powiatu polickiego zakwestionowała działania związane z ekoschematami.

Po wystąpieniu wszystkich zaproszonych gości pan Mateusz Watral – członek rady powiatowej przedstawił obecnym relację ze spotkania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi pana Roberta Telusa z protestującymi rolnikami, które odbyło się pod Urzędem Wojewódzkim w Szczecinie.

Na zakończenie posiedzenia członkowie rady powiatowej zaplanowali następne spotkanie.  

<<  powrót