<<  powrót
logo-zir-wpisy

Dnia 27 czerwca br. w Sali Konferencyjnej Urzędu Stanu Cywilnego odbyło się posiedzenie Rady Powiatowej ZIR powiatu myśliborskiego. Wśród gości znaleźli się: pani Beata Burtniak – ZODR, Łowczy Okręgowy PZŁ w Szczecinie – pan Damian Pizoń, Łowczy Okręgowy PZŁ w Gorzowie Wielkopolskim – pan Wojciech Pawliszak, pan Nikodem Sielski – rzeczoznawca oraz przedstawiciele Kół Łowieckich: „Sokół” Szczecin i „Diana” Myślibórz oraz rolnicy z okolicznych gmin. W posiedzeniu uczestniczył również pan Mirosław Ignaszak – Wiceprezes Zarządu ZIR.

Spotkanie otworzyła przewodnicząca RP Myślibórz pani Krystyna Balcerzak witając wszystkich obecnych.

Zaproponowany porządek posiedzenia to :

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Szkody łowieckie na terenie powiatu myśliborskiego.
  3. Warunki i zasady skupu zbóż w kampanii żniwnej 2024 r.
  4. Aktualne działania i współpraca z ZODR.
  5. Dyskusja, sprawy różne. 
  6. Zakończenie.

Jako pierwszy został omówiony temat związany ze szkodami łowieckimi na terenie powiatu myśliborskiego, gdzie głos zabrał Łowczy Okręgowy pan Damian Pizoń, który omówił działania podejmowane przez myśliwych, związane z  populacją zwierzyny łownej, gdzie największy problem stanowiło zagęszczenie jeleniowatych i dzików. Na chwilę obecną problem chwilowo został rozwiązany, ponieważ wilk bardzo pomaga w działaniach redukcyjnych zwierzyny łownej m.in. jeleni, saren, dzików. Poruszona została również kwestia ustawy o prawie łowieckim, która na przestrzeni lat była kilkukrotnie zmieniana i mogła doprowadzić do tego, że u jednego rolnika w jednym roku obowiązywać mogły 3 procedury szacowania, co wpływało niekorzystnie na gospodarkę łowiecką. Podjęto również dyskusję na temat zasad dzierżawy obwodów łowieckich, które wydzierżawiają na wniosek Polskiego Związku Łowieckiego, po zasięgnięciu opinii wójta (burmistrza, prezydenta miasta) oraz właściwej izby rolniczej: 1. obwody łowieckie leśne – dyrektor regionalnej dyrekcji Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe;

2) obwody łowieckie polne – starosta, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej;

3) obwody łowieckie znajdujące się na terenie więcej niż jednego powiatu – starosta powiatu, na terenie którego znajduje się największa część obwodu łowieckiego.

Dodatkowo pojawiła się informacja od pana Wojciecha Pawliszaka, że obwody łowieckie wydzierżawia się kołom łowieckim, z zastrzeżeniem ust. 1a., która mówi, że obwody łowieckie podlegają wydzierżawieniu przez Polski Związek Łowiecki tylko wtedy, gdy żadne koło łowieckie nie jest zainteresowane ich dzierżawieniem i tylko do czasu złożenia oferty przez koło łowieckie. Po powyższych informacjach przedstawiona została procedura zgłaszania szkody łowieckiej, którą dokonujemy w okresie do 3 dni od jej stwierdzenia. Koło łowieckie  w okresie 3 dni od otrzymania wniosku zawiadamia przedstawicieli  komisji o terminie szacowania. Koło łowieckie ma obowiązek  dokonania oględzin albo szacowania ostatecznego w okresie 7 dni od otrzymania wniosku.

Z oględzin czy szacowania ostatecznego sporządza się  protokół  w 3 jednobrzmiących  egzemplarzach po jednym dla każdego członka zespołu. Jeżeli  rolnik się nie zgadza na ustalenia zespołu szacującego to ma prawo w okresie 7 dni odwołać się do właściwego dla danego terenu  Nadleśniczego Państwowego Gospodarstwa Leśnego  Lasy  Państwowe. Nadleśnictwo  ma 7 dni na dokonanie oszacowania szkody.

Nadleśniczy w terminie 14 dni od otrzymania protokołu, ustala w drodze decyzji  wysokość odszkodowania. Decyzja jest ostateczna.

Następnie dyskusja skierowana została na indywidualne rozmowy pomiędzy członkami rady, obecnymi rolnikami i przedstawicielami PZŁ i kół łowieckich, gdzie m.in. poruszono tematy związane z relacjami między myśliwymi, kołami łowieckimi a rolnikami, z brakiem szacowań w terminie ze strony kół łowieckich, problem z uzyskaniem protokołów z szacowań, z brakiem wypłat odszkodowań przez koła łowieckie. Skutkiem powyższych rozmów jest propozycja podana przez Przewodniczącą RP, czyli  skierowania pisma z pytaniami do PZŁ poprzez Zarząd ZIR z prośbą o ustosunkowanie się do nich Łowczego Okręgowego pana Damiana Pizonia.

Na zakończenie głos zabrała przedstawicielka ZODR, która przypomniała, że termin składania wniosków o przyznanie płatności mija 1 lipca br. za pomocą aplikacji eWniosekPlus dostępnej poprzez Platformę Usług Elektronicznych (PUE). Wniosek złożony po dniu 26 lipca 2024 r. nie jest rozpatrywany. Pojawiła się również informacja, że w terminie do dnia 10.07.2024 r. Agencja prowadzi nabór wniosków o  przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany lub ekologicznego materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany mającej charakter pomocy de minimis w rolnictwie.

Na tym posiedzenie zakończono.

<<  powrót