<<  powrót
logo ZIR

W dniu 25 kwietnia 2024r. w sali Konferencyjnej Urzędu Stanu Cywilnego w Myśliborzu odbyło się posiedzenie Rady Powiatowej ZIR w Myśliborzu. Gośćmi oprócz członków rady byli przedstawiciele: Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, Zachodniopomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, Banku BGS oraz Wiceprezes ZIR wraz z Dyrektorem biura ZIR.

Zaproponowano  następujący porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia,
  2. Planowane rozdysponowanie gruntów na terenie powiatu Myśliborskiego, omówienie bieżących przetargów na dzierżawę, wysokość czynszów dzierżawnych oraz sposób ich naliczania– KOWR,
  3. Realizacja dopłat bezpośrednich za 2023 rok, omówienie zmian w płatnościach oraz
  4. Zielonym Ładzie na rok 2024r.– ARiMR,
  5. Aktualne działania – PZDR Myślibórz,
  6. Kredyty dla rolników – GBS Bank Spółdzielczy,
  7. Działania Zarządu ZIR związane z aktualną sytuacją w rolnictwie – Mirosław Ignaszak -Wiceprezes Zarządu ZIR.
  8. Dyskusja, sprawy różne. 
  9. Zakończenie.

Posiedzenie od powitania członków rady i zgromadzonych gości rozpoczęła przewodnicząca Pani Krystyna Balcerzak.

Następnie Przewodnicząca oddała głos Pani Dyrektor Justynie Jakubowicz-Dziduch i Panu Jarosławowi Staszakowi z Oddziału Terenowego KOWR w Szczecinie, którzy przekazali informacje na temat dzierżawy i sprzedaży gruntów będących w zasobie KOWR OT w Szczecinie na terenie powiatu myśliborskiego. Przedstawili harmonogram planowanych przetargów i rozdysponowania gruntów rolnych znajdujących się na terenie powiatu z wyszczególnieniem gminy. W tej części posiedzenia dyskutowano także o metodzie wyliczania czynszów dzierżawnych oraz możliwościach uzyskania ulg z tego tytułu.

W kolejnej części spotkania głos zabrali przedstawiciele ARiMR, którzy poinformowali obecnych o wypłacie płatności dokonywanych przez Agencję, które zostały już w dużej części wypłacone. W kolejnej części tego tematu rozmawiano o ugorowaniu gruntów w ramach praktyki utrzymywania obszarów, na których nie jest prowadzona produkcja rolna i zmian jakie są w tym zakresie wprowadzane. Na dzień dzisiejszy praktyka ta jest nieobowiązkowa i może być zamieniona na odpowiedni ekoschemat. Uzupełnieniem tego tematu była wypowiedź przedstawicielki ODR, która uzupełniała wiadomości przedstawione przez Agencje o informacje w zakresie relacji rolnik – doradca.

Kolejny temat przedstawiła p. Elzbieta Stalmach – GBS Bank, która przedstawiła ofertę banku, omawiając szczegółowo wszystkie dostępne dla rolników propozycje kredytowe.

Na koniec spotkania głos zabrał Wiceprezes ZIR – p. Mirosław Ignaszak. Przekazał informację dotyczące ostatniego spotkania wszystkich Zarządów izb rolniczych z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Otrebusach. Odniósł się także do problematyki powtarzającego się zjawiska suszy. zwracając szczególną uwagę, że aplikacja suszowa jest są w dalszym ciągu negatywnie oceniana przez rolników, co jest również następstwem działań IUNG w Puławach.

W toku dyskusji poruszono także temat trudnej sytuację w jakiej znaleźli się polscy producenci rolni i trwających protestów.

<<  powrót