<<  powrót
logo-zir-wpisy

Spotkanie rozpoczęła przewodnicząca Rady Powiatowej Danuta Lebioda zgodnie z porządkiem obrad. Przywitała przybyłych gości oraz liczną grupę rolników.

Jako pierwszy zabrał głos gospodarz gminy Polanów burmistrz Pan Grzegorz Lipski. Podziękował za zorganizowanie spotkanie oraz za dobrą współpracę z rolnikami ponieważ jest to gmina rolnicza gdyż 65% gruntów to tereny rolne , a 35% to lesistość. Mówił również o rozdysponowaniu gruntów na terenie gminy Polanów.

Następnie zabrał głos z – ca kierownika BP ARiMR Koszalin Pan Waldemar Smagieł. Na wstępnie poprosił, aby składać wnioski w terminach. 29 lutego kończy się termin składania wniosków na dopłaty do kukurydzy, a od 29 lutego do 15 marca  będzie można składać wnioski dotyczące szkód wyrządzonych przez klęski żywiołowe w tym suszę. Poinformował, że rolnik będzie  mógł otrzymać płatność,  jeśli szkody będą powyżej 30% i tylko do działek, na których szkody również będą 30%. Na pytania rolników dotyczących ekoschematów odpowiedział, że o uproszczeniach  i zniesieniach w GAEC 6, 7, 8 w ekoschematach będzie spotkanie 27 lutego ministrów UE i wówczas liczymy, że  będą podjęte decyzje.

Przedstawił realizację dopłat za 2023 rok z tym, że dobrostan zwierząt – ekoschematy można rozpocząć płatności od kwietnia.

Pan Szymon Rapta spytał o szacowanie strat, czy jest możliwość odwołania się od decyzji i gdzie można odebrać protokół lub raport. Odpowiedzi udzieliła Pani Przewodnicząca Danuta Lebioda, że należy protokół i kalkulacje wydrukować ze strony aplikacji, gdzie był składany wniosek o szacowanie suszy, jeśli są problemy można zwrócić się do Wojewody.

Kolejnym punktem była aktualna sytuacja w rozdysponowaniu gruntów na terenie powiatu koszalińskiego. Najpierw zabrał głos Dyrektor KOWR OT Koszalin Pan Marek Gil informując, że na terenie gm. Polanów jest ogłoszonych 38 przetargów. Rolnicy pytali  o kryteria jakie obowiązują przy przetargach. Informowali, że podział działek jest nieprawidłowy ponieważ nie ma dojazdu do działek

Odpowiedzi udzielił z – ca Dyrektora Pan Zbigniew Grabarek informując, że jest 6 kryteriów w tym 5 stałych dla kraju natomiast w powiecie Koszalin szóste to KRUS. Jeśli rolnicy chcą zmian to należy zwrócić się  do  Rady Społecznej KOWR Koszalin.

Pytano o przedłużenie umowy dla Poldanoru – nie ma możliwości przedłużenia umowy, ponieważ Poldanor nie wydał 30%.

Kierownik KOWR Pan Piotr Chmielowicz wyjaśnił procedury i sposób liczenia punków w przetargach ofertowych. Oświadczenia składa rolnik i nie ma obowiązku zameldowania 5 lat.  Prośba rolników do Pana Dyrektora KOWR, aby przetargi planowane na miesiąc marzec KOWR objął szczególnym nadzorem. 

Pan Tomasz Okupski poprosił, aby członkowie Izby Rolniczej Związków brali udział w całej procedurze przetargowej  i sami pilnowali. Na wniosek rolnika możemy mieć reprezentanta w komisjach przetargowych.

Pani Danuta Lebioda odczytała maila od KŁ Dzik informujący, że oni również są rolnikami.

Następnie głos zabrał z – ca Dyrektora Wody Polskie Pan Dariusz Tkacz poinformował w jaki sposób można zakładać spółki wodne. Pan Andrzej Kuśmierski spytał – kto kontroluje plany melioracji. Rozwój deszczówki – samorządy.

Jako ostatni zabrał głos kierownik PZDR Koszalin Pan Rafał Bińczyk przekazując informację o szkoleniach jakie będą realizować.

<<  powrót