<<  powrót
logo-zir-wpisy

28 marca br. odbyło się posiedzenie Rady Powiatowej ZIR powiatu kołobrzeskiego.

Spotkanie otworzyła przewodnicząca pani Krystyna Grega. Powitała gości, rolników oraz członków Rady Powiatowej i zaproponowała następujący porządek obrad:

  1. Realizacja dopłat obszarowych i ekoschematów za 2023 rok. Dopłaty do kukurydzy. Informacja o złożonych wnioskach dotyczących szkód wyrządzonych przez klęski żywiołowe (suszę i nawalne deszcze) w 2023r. – sposób naliczania i planowane terminy wypłaty ARiMR.
  2. Aktualna sytuacja w rozdysponowaniu gruntów w powiecie kołobrzeskim – dzierżawa, sprzedaż – KOWR
  3.  Szkody łowieckie, w tym wyrządzone przez gatunki chronione – PZŁ, RDOŚ.
  4. Lokalne partnerstwo wodne – RZGW.
  5. Szkolenia dla rolników – PZDR Kołobrzeg.
  6. Sprawy ogólne – dyskusja.

Następnie głos zabrał pan Dyrektor KOWR Marek Gil – przedstawił sytuację rozdysponowania gruntów w powiecie kołobrzeskim dotycząca dzierżawy i sprzedaży. Rolnicy pytali na jakim etapie jest sprawa przejęcia gruntów po byłym  dzierżawcy w miejscowości Trzynik i kiedy mogą spodziewać się rozdysponowania tych gruntów we wtórnej restrukturyzacji. Pan Dyrektor wyjaśnił, że sprawa jest w sądzie. Następne pytanie dotyczyło kryterium (punkty za KRUS). Teraz to kryterium jest obowiązujące, ponieważ nie ma decyzji Rady Społecznej o zmianie.

Pan Dyrektor wyjaśnił również w jaki sposób można ubiegać się o umorzenie czynszu dzierżawnego z KOWR. Pani Danuta Lebioda Członkini Zarządu ZIR przekazała, że przy ubieganiu się o umorzenie czynszu dzierżawnego straty z protokołu sumują się i są to środki w ramach pomocy de minimis.

Pytania z sali dotyczyły również wiatraków– czy będą sankcje za nie wyrażenie zgody na lokalizację wiatraków –  dotyczy dzierżawy z KOWR.

W spotkaniu również uczestniczył  Pan Wójt Siemyśla podziękował za zaproszenie, przekazał również, że Samorządy czekają na zmianę ustawy dotyczącą odległości zabudowań od wiatraków – plany zagospodarowania przestrzennego.

Pani Przewodnicząca zabierając głos przedstawiła kolejne problemy:

– zwierzęta chronione – żurawie, żubry, bobry,

– problem z czyszczeniem rzek i rowów.

Pan Dyrektor Dariusz Tracz – Wody Polskie stwierdził, że bobry przynoszą ogromne straty i rolnikom i Wodom Polskim – są to ogromne wydatki na naprawę. Zaproponował tworzenie Spółek Wodnych. Zadeklarował pomoc i  wyjaśnił procedury jej założenia. Rolnicy pytali dlaczego w „Naturze 2000” nie można udrożnić Parsęty – leżą drzewa – potrzebna zgoda RDOŚ.

Następnie głos zabrał przedstawiciel BP ARiMR w Siemyślu szczegółowo omawiając realizację dopłat obszarowych za 2023 rok i do kukurydzy. Przedstawił informację  dotyczącą wniosków złożonych w ramach szkód wyrządzonych przez klęski żywiołowe w 2023 roku – ile wniosków wpłynęło do ARiMR, sposób naliczania i planowane terminy wypłat.

Pan Lech Bany odniósł się do kwestii naliczania pomocy suszowej za 2023 rok – rozporządzenie mówi o dopłatach do strat suszowych w gospodarstwie powyżej 30%, później czytamy, że tylko do działek powyżej 30%, pomimo ogólnej straty powyżej 30% w gospodarstwie. W odpowiedzi Pani Danuta Lebioda przekazała, że Zarząd ZIR wystąpił z wnioskiem o wyjaśnienie tego zapisu, jak również o objęcie wszystkich rolników pomocą suszową.

Pani Danuta Lebioda przekazała, że Zarząd ZIR wnioskował również, aby dla gospodarstw posiadających hodowlę były wydawane dwie oddzielne decyzje: na produkcję roślinną  jedną, a drugą na produkcję zwierzęcą.

Pani Kierownik PZDR w Kołobrzegu omówiła kwestie wypełniania tegorocznych wniosków o dopłaty. Poinformowała, że brak jest rozporządzenia i nie należy spieszyć się z wypełnianiem wniosków powyżej 10 ha. Przekazała również informacje o terminach szkoleń jakie będzie prowadził PZDR. Wszyscy rolnicy którzy prowadzą produkcję zwierzęcą będą musieli mieć obowiązkowo szkolenie z dobrostanu.

<<  powrót