<<  powrót

Spotkanie otworzył Przewodniczący RP p. Lech Bany. Tematy, które były omawiane na spotkaniu to min. omówienie przygotowania do przetargów na terenie powiatu i przedstawienie zasad pomocy suszowej – umarzanie czynszów dzierżawnych, przedstawienie informacji na temat płatności, programów pomocowych i zasad pomocy suszowej, przedstawienie dotychczasowych działań ODR w Kołobrzegu dla poprawy obsługi rolników i współpracy z ZIR, informacja w sprawie Konkursu „Smaki zamknięte w słoiku” oraz wolne wnioski. Wśród licznie zebranych rolników w spotkaniu udział wziął  Poseł RP Jarosław Rzepa, Prezes ZIR, Wójt Gminy Rymań, Kierownik ZODR w Kołobrzegu, Kierownik KOWR w Koszalinie. Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.

Przewodniczący RP przekazał informację dotyczącą strat związanych z wystąpieniem suszy w powiecie kołobrzeskim na przykładzie obniżenia dochodów tylko z 6 podstawowych upraw. Kolejny rok pokazał, że systematycznie obniżają się dochody rolników.

Pytania i dyskusja w dużej mierze poświęcona była bieżącym tematom związanym z możliwością pomocy rolnikom min. czy KOWR ma możliwość odroczenia spłaty rat przy zakupie ziemi , umorzenie czynszu za dzierżawę? P. Piotr Chmielowicz – na ten moment wpłynęło 6 wniosków do KOWR – lecz dokumentem potwierdzającym „suszę” musi być protokół. Czy będą inne programy pomocowe z KOWR? –  na tą chwilę nie posiadamy takiej wiedzy. KOWR obowiązują możliwości zawarte w przepisach. Podstawą udokumentowania strat musi być protokół zawierający straty powyżej 30%.

– Krystyna Grega – zgodnie art. 700 KC – zarządzenie Dyrektora Generalnego KOWR tam jest próg strat na poziomie 5 – 15% ale w tej sytuacji możemy mówić o pomocy de minimis.

Prezes ZIR – omówił bieżące działania w sprawie suszy. Są to liczne rozmowy, pisma kierowane do Ministra, Premiera, Wojewody z odpowiedzi których wynika min. to, że do czasu przyjmowania wniosków w aplikacji tj. do15 października nie przewiduje się decyzji o uruchomieniu ewentualnej pomocy dla producentów rolnych. Czy w ogóle będzie jakakolwiek pomoc?

 p. L. Bany – patrząc na salę widać jak następuje wymiana pokoleniowa, młodzi rolnicy, poziom produkcji nowoczesny i co taki młody rolnik ma zrobić!

Nadal pozostają ważne tematy do rozwiązania, które wciąż są omawiane a nie przynoszą oczekiwanych rezultatów min. – zbiórka folii od rolników – nadal brak rozwiązań,

źle działająca aplikacja do zgłoszenia start zawiązanych z suszą (nie można fizycznie powołać „komisji suszowej”), brak szkoleń  w wersji „DEMO” dla aplikacji suszowej i w tych tematach Poseł RP p. Jarosław Rzepa zadeklarował złożenie zapytania (interpelacja) poselska w tej sprawie mając na uwadze nadzwyczajne okoliczności.  

 p. Wójt  gminy Rymań wystąpił do Wojewody o powołanie komisji ale nie otrzymał zgody na powołanie komisji suszowej ponieważ od 2020 r. jedyną formą zgłaszania szkód spowodowanych przez suszę jest aplikacja. Zaproponował również możliwość wybudowania stacji meteorologicznej, ale należy pamiętać, że pomiary są z 12 okolicznych stacji.

– K. Grega – zwróciła się z prośbą o pomoc w rozpropagowaniu konkursu „Smaki zamknięte w słoiku”

<<  powrót