<<  powrót
logo-zir-wpisy

Dnia 19 maja 2022 roku odbyło się posiedzenie rady powiatowej Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej powiatu kamieńskiego.

W spotkaniu oprócz członków RP uczestniczyli przedstawiciele: Agencji Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa ZOR Szczecin – pani Marta Kobrzyńska-Chudzik i panowie: Paweł Grobelny, Przemysław Kozak oraz Jarosław Pawluś z ARiMR BP Golczewo, Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Kamieniu Pomorskim zs. w Golczewie pani Adrianna Tomczyk, Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa pan Jarosław Staszak oraz Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej pan Andrzej Karbowy.

            Posiedzenie od powitania obecnych oraz odczytania porządku obrad rozpoczął przewodniczący pan Andrzej Caban. Do tematów związanych z Agencją jako pierwszy odniósł się pan Jarosław Pawluś, który przedstawił stan realizacji wniosków na terenie powiatu kamieńskiego
o dopłaty bezpośrednie i płatności z PROW za 2021 rok oraz stan realizacji wniosków na chwilę obecną o dopłaty na rok 2022 r. Poinformował, o nowej płatności bezpośredniej w roku 2022 – UPP tj. Uzupełniającej Płatności Podstawowej, która jest płatnością w ramach przejściowego wsparcia krajowego. Przysługuje rolnikowi do powierzchni upraw niektórych rodzajów roślin oraz gruntów ornych, na których nie jest prowadzona uprawa roślin – do których została przyznana jednolita płatność obszarowa. Wnioski składa się drogą elektroniczną za pośrednictwem aplikacji eWniosekPlus. Następnie pan Przemysław Kozak zwrócił uwagę na temat wypłaty pomocy związanej z suszą i pojawieniem się projektu rozporządzenia określającego m.in. wysokość tej pomocy dla rolników, którzy ponieśli straty. Jak wynika z dokumentu, proponowana stawka dla rolników ma być zróżnicowana w zależności od uprawy i wysokości szkód oraz ma wynosić: 1000 zł na 1 ha powierzchni upraw rolnych, w których wystąpiły szkody w wyniku m. in. suszy w wysokości co najmniej 60% plonu; 500 zł na 1 ha powierzchni upraw rolnych, w których wystąpiły szkody w wyniku suszy w wysokości co najmniej 5% i mniej niż 60% plonu. Poruszył również temat związany z wnioskami o dopłaty do nawozów mineralnych innych niż wapno nawozowe i wapno nawozowe zawierające magnez. Rolnicy muszą dołączyć do wniosków kopie faktur, ich duplikaty lub imienne dokumenty księgowe potwierdzające zakup nawozów w okresie od 1 września 2021 r. do
15 maja 2022 r. od podmiotów prowadzących działalność w zakresie obrotu lub sprzedaży nawozów. Należy pamiętać o tym, że wsparcie skierowane jest dla producenta rolnego, który złożył wniosek o przyznanie płatności w ramach wsparcia bezpośredniego w 2022 r. Wnioski należy złożyć do dnia 31 maja br. Maksymalna powierzchnia objęta tą pomocą wynosi 50 ha, a proponowana stawka jest
w wysokości: 500 zł na 1 ha powierzchni upraw rolnych, z wyłączeniem traw na gruntach ornych oraz łąk i pastwisk, 250 zł na 1 ha powierzchni łąk i pastwisk oraz traw na gruntach ornych. Ważna jest data wpływu wniosku do Biura Powiatowego, a nie data nadania wniosku pocztą tradycyjną.
W przypadku, gdy ze złożonych wniosków będzie wynikało, że zapotrzebowanie na pomoc przekroczy łącznie kwotę 3,9 mld zł, do obliczenia wysokości tej pomocy zastosowany zostanie współczynnik korygujący. W następnej kolejności przedstawicielka ARiMR pani Marta Kobrzyńska-Chudzik zwróciła uwagę na nabór wniosków związanych z modernizacją gospodarstw rolnych w obszarze nawadnianie oraz program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest, którego nabór planowany jest na październik br. Wsparcie można otrzymać na wykonanie nowego nawodnienia, ulepszenie istniejącej instalacji nawadniającej oraz ulepszenie instalacji nawadniającej wraz z powiększeniem nawadnianego obszaru. Poza tym dofinansowanie obejmuje koszty wykonania ujęć wody, zakupu nowych maszyn i urządzeń wykorzystywanych do nawadniania w gospodarstwie, budowy albo zakupu elementów infrastruktury technicznej niezbędnych do nawadniania.

               W następnej kolejności pan Jarosław Staszak – przedstawiciel KOWR zreferował proces rozdysponowania nieruchomości z zasobu WRSP na terenie powiatu kamieńskiego. Zaprezentował obecnym harmonogram przetargów, które odbędą się w  najbliższym czasie, a także poruszył temat związany z wysokością czynszu dzierżawnego oraz możliwością jego obniżenia przez KOWR. Następnie odpowiadał na zadawane przez rolników pytania dotyczących m.in. zakupu nieruchomości rolnych o małych areałach,  płatności czynszu dzierżawnego na terenach, na których trwa budowa drogi ekspresowej.

Na tym posiedzenie zakończono.

<<  powrót