<<  powrót
logo-zir-wpisy

W dniu 24 marca 2022 roku w odbyło się posiedzenie Rady Powiatowej Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej powiatu gryfińskiego.

Przewodniczący pan Dariusz Ruszczycki powitał przybyłych przedstawicieli rady powiatowej oraz gości. Wśród gości obecni byli przedstawiciele: Sekcji Zamiejscowej Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Pyrzycach pan Andrzej Baczyński,  Kierownik Biura Powiatowego ARiMR pan Rafał Scisłowski oraz WIORIN Koszalin Kierownik Oddziału Gryfino pan Sławomir Dunowski.

Spotkanie rozpoczęło się od odczytania przez przewodniczącego RP porządku obrad, po czym pan Andrzej Baczyński przedstawił ofertę rozdysponowania gruntów na terenie powiatu gryfińskiego, która będzie przeprowadzona w I półroczu 2022 roku. Do podziału jest ok. 584 ha na terenie całego powiatu (z podziałem na mniejsze działki na terenie poszczególnych gmin) oraz dodatkowo na chwilę obecną na terenie gminy Moryń trwa procedura restrukturyzacji – łącznie ponad 380 ha. Poruszono również temat związany z gruntami na terenie Babinka, gdzie umowa dzierżawy kończy się na jesieni br. Przedstawiciel KOWR poinformował, że jeżeli pojawią się nowe informacje na ten temat przedstawiciele rady powiatowej będą informowani na bieżąco. Na zakończenie tematu związanego ze sprzedażą i dzierżawą gruntami przedstawiciel KOWR pan Andrzej Baczyński odpowiadał na pytania zadawane przez rolników, które dotyczyły m.in.: powrotu gruntów do ZWRSP, przeprowadzania procesu restrukturyzacji gruntów, rozbiórka budynków gospodarczych posadowionych się na poszczególnych działkach, sposób przeprowadzania ekspertyz ich rzetelność. Członkowie bacznie przyjrzeli się tzw. gospodarce pseudoekologicznej, a także projektowi decyzji, który przygotowała Komisja Europejska umożliwiający rolnikom skorzystanie z odstępstwa od zakazu produkcji na ugorach. Zgodnie z projektem, ugory będzie można wykorzystać do produkcji żywności i pasz. Powodem wprowadzenia odstępstwa jest potrzeba zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego w UE w obliczu konfliktu zbrojnego na Ukrainie.

            Kolejno głos zabrał przedstawiciel ARiMR Kierownik BP w Gryfinie pan Rafał Scisłowski, który podsumował kampanie 2021 płatności bezpośrednich i obszarowych w ramach PROW 2014-2020, a także poinformował o rozpoczęciu przyjmowania wniosków o te płatności od 15 marca br. do 16 maja br. Zapoznał obecnych z wprowadzeniem uzupełniającej płatności podstawowej, która jest dodatkową płatnością. Płatność ta, będzie przysługiwała do najważniejszych roślin uprawnych na gruntach ornych, w szczególności do: zbóż, roślin oleistych, roślin wysokobiałkowych; do gruntów ornych, na których nie jest prowadzona uprawa roślin, pod warunkiem dokonania zasiewu w celu podniesienia żyzności gleby oraz wymieszania lub przyorania masy roślinnej. W ramach płatności nie będzie obowiązywał limit powierzchni – do jej otrzymania uprawnieni będą wszyscy rolnicy ubiegający się o jednolitą płatność obszarową. Płatność będzie finansowana wyłącznie ze środków krajowych. Pierwsze środki z tytułu uzupełniającej płatności podstawowej powinny trafić do rolników już w połowie października br., w związku z planowaną wypłatą zaliczek. Poruszono również temat związany z dopłatami do nawozów. Uchwała w tej sprawie została zgłoszona do Komisji Europejskiej z prośbą o notyfikację. Teraz KE musi powiedzieć jasno tak lub nie. Pomoc dotyczyłaby nawozów zakupionych od 1 września 2021 r. do 15 maja 2022 r. i przysługiwałaby producentom rolnym, którym zagraża utrata płynności finansowej w związku z COVID–19. Maksymalny limit pomocy wynosiłby:

  1. 500 zł na 1 ha powierzchni upraw rolnych z wyłączeniem łąk i pastwisk oraz traw na gruntach ornych,
  2. 250 zł na 1 ha powierzchni łąk, pastwisk i traw na gruntach ornych z wyłączeniem powierzchni wspieranych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 w zakresie działania rolno-środowiskowo-klimatycznego.

Dofinansowaniem mogłoby być objęte maksymalnie 50 ha. Wniosek składany byłby do dnia 16 maja br.  

Na zakończenie posiedzenia głos oddany został przedstawicielowi PIORiN panu Sławomirowi Dunowskiemu, który przybliżył obecnym  jak najlepiej przygotować się do kontroli pracowników PIORiN. Jak podkreślił zadaniem tej instytucji jest współpraca z rolnikiem.  Podczas kontroli w gospodarstwie rolnym urzędnicy PIORiN koncentrują się przede wszystkim na:dokumentach stwierdzających uczestniczenie w szkoleniu w zakresie stosowania środków chemicznych, ewidencji zabiegów ochrony roślin, wizualnej oceny stanu opryskiwacza i dokumenty stwierdzające jego dopuszczenie do użytkowania, miejsce przechowywania środków chemicznych służących do ochrony roślin. Poinformował obecnych o wycofywanych z użycia środków ochrony roślin, przestrzegł o stosowaniu preparatów z taką samą substancją aktywną. Zwrócił uwagę również na stosowanie środków ochrony roślin, aby były bezpieczne dla owadów zapylających (pszczoły miodne), ponieważ są one jednym z ważniejszych czynników plonotwórczych w produkcji roślinnej. Najczęstszą przyczyną zatruć pszczół są błędy wykonywane przez użytkowników wykonujących zabiegi. Stanowczo podkreślił na koniec, że stosując środki ochrony roślin trzeba bezwzględnie przestrzegać wyznaczonych zasad, a współpraca pomiędzy rolnikiem a pszczelarzem to klucz do bezpieczeństwa pszczół.

Na tym spotkanie zakończono.

<<  powrót