<<  powrót
logo-zir-wpisy

W dniu 21 maja 2024 r. w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie odbyło się posiedzenie rady powiatowej ZIR powiatu . W spotkaniu wzięli udział członkowie rady powiatowej, zaproszeni goście: ARiMR – pani Małgorzata Wojtyła – Kierownik Biura Powiatowego w Baniach, KOWR OT Szczecin – pani Emilia Sierpińska – Laska i pan Marcin Szczepański KOWR OT Szczecin SZ w Pyrzycach,  przedstawiciele towarzystwa ubezpieczeniowego oraz rolnicy.

Pan Dariusz Ruszczycki – Przewodniczący rady powiatowej rozpoczął posiedzenie od minuty ciszy w hołdzie zmarłemu członkowi Zarządu ZIR panu Jerzemu Kopaszewskiego, po czym powitał wszystkich zgromadzonych na posiedzeniu i przystąpił do obrad.

Jako pierwsi głos zabrali reprezentanci branży ubezpieczeniowej, którzy przedstawili ofertę ubezpieczeń gospodarstw rolnych, upraw oraz sprzętów specjalistycznych skierowaną do producentów rolnych.

Następnie przedstawicielka ARiMR zgodnie z porządkiem obrad podsumowała realizację dopłat bezpośrednich za 2023 rok, informując, że czas na wydanie decyzji w sprawie przyznania dopłat bezpośrednich i obszarowych za 2023 r. mija 31 maja 2024 r., a realizacja wypłat z tego tytułu powinna się zakończyć do 30 czerwca 2024 r., oraz zapoznała wszystkich z zasadami dotyczącymi ugorowania, które teraz stanowi nowy ekoschemat. Obowiązywał on będzie w latach 2024-2027 i zakłada przyznawanie płatności za wyłączenie gruntów ornych z produkcji, o powierzchni nieprzekraczającej 4% powierzchni gruntów ornych w gospodarstwie. Szacowana stawka płatności wynosi 563 złotych za hektar. Na takich gruntach obowiązywać będzie zakaz prowadzenia produkcji rolnej, włączając w to zakaz wypasu i koszenia, oraz zakaz stosowania środków ochrony roślin. Należy jednak pamiętać, że prace ciągle trwają.

Kierowniczka BP ARiMR na koniec poinformowała, że pomimo tego, że Rząd przyjął rozporządzenie na podstawie którego będzie realizowana pomoc w formie dopłat do zbóż dla producentów rolnych, ale termin rozpoczęcia składania wniosku jest jeszcze nieznany.

Kolejno przedstawiciele KOWR zapoznali obecnych z planowanym rozdysponowaniem gruntów na terenie powiatu gryfińskiego (programy wtórnej restrukturyzacji), po czym odpowiadali na indywidualne pytania rolników dotyczące przetargów. Rozmawiano również na temat wyliczania czynszu dzierżawnego, który zgodnie z Zarządzeniem nr 104/2020/Z ustala się na a podstawie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 01.08.2016 r. w sprawie sposobu ustalania wysokości czynszu dzierżawnego w umowach dzierżawy nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa i powinien stanowić on sumę wywoławczego czynszu dzierżawnego od poszczególnych składników przedmiotu dzierżawy:

–    gruntów rolnych, z podziałem na rodzaj użytków i klasy, z uwzględnieniem okręgów podatkowych,

–    nasadzeń leśnych, z drzewostanem w wieku powyżej 40 lat, jeśli przewiduje się pozyskiwanie drewna,

–    plantacji wieloletnich,

–    budynków i budowli, z rozbiciem na poszczególne obiekty lub grupy obiektów, w tym urządzenia trwale związane z budynkami i budowlami,

–    gruntów nie będących gruntami rolnymi w rozumieniu Kodeksu cywilnego i lasami w rozumieniu przepisów o lasach (w tym od gruntów o specjalnym przeznaczeniu, np. pod budowę elektrowni wiatrowych lub eksploatację złóż kopalin).

Ważnym jest też to, że czynsz ustalony na podstawie rozporządzenia, nie jest powiększany o koszty przygotowania nieruchomości do dzierżawy. Ostateczny poziom czynszu dzierżawnego ustalany jest w wyniku przetargu. W przetargu ograniczonym ofert pisemnych czynsz wywoławczy za nieruchomości rolne nie podlega zmianie.

Na zakończenie członkowie rady powiatowej złożyli kilka wniosków formalnych, które zostaną skierowane do realizacji przez Zarząd ZIR.

Na tym zakończono posiedzenie.

<<  powrót