<<  powrót
logo-zir-wpisy

W dniu 17 lutego 2023 roku w odbyło się posiedzenie rady powiatowej Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej powiatu gryfińskiego.

Przewodniczący pan Dariusz Ruszczycki powitał przybyłych członków rady powiatowej oraz gości, wśród których obecni byli przedstawiciele: Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa OT Szczecin pan Paweł Lisowski oraz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa pan Rafał Scisłowski.

Spotkanie rozpoczęło się od odczytania przez przewodniczącego RP porządku obrad, który przewidywał następujące tematy:

  1. Otwarcie i powitanie gości,
  2. Rozdysponowanie gruntów oraz przetargi na terenie powiatu gryfińskiego – KOWR,
  3. Realizacja dopłat za 2022 rok, nowe programy pomocowe dla rolników – ARiMR,
  4. Wnioski i sprawy różne,
  5. Zakończenie.

Jako pierwszy głos zabrał pan Paweł Lisowski, który podsumował rozdysponowanie gruntów położonych na terenie całego powiatu gryfińskiego, informując jednocześnie, że od 2016 roku wydzierżawiono 5794 ha w 331 umowach dzierżawy, przy sprzedaży na poziomie 660 ha w 557 umowach. Na obecny rok na terenie powiatu uszykowanych do rozdysponowania będzie około 15.000 hektarów. Kolejno przedstawiona została oferta rozdysponowania gruntów z podziałem na poszczególne gminy, łącznie z procesami restrukturyzacji. Zaraz po tym poruszono tematy związane z wyborem formy przeprowadzenia przetargów oraz przedłużeniem umów dzierżaw zgodnie z obowiązującym zarządzeniem nr 74/2022/Z Dyrektora Generalnego KOWR z dnia 8.06.2022 r., które omówione zostały przez obecnego na posiedzeniu rady powiatowej przedstawiciela KOWR. Rolnicy zainteresowani byli również uzyskaniem informacji na temat gruntów na terenie Babinka. Na zakończenie tematu KOWR-u pan Paweł Lisowski odpowiadał na pytania zadawane przez rolników, które dotyczyły m.in.: czynszu dzierżawnego i naliczania odsetek karnych, powrotu gruntów do ZWRSP, przeprowadzania procesu restrukturyzacji gruntów.

            W następnej kolejności głos zabrał przedstawiciel ARiMR Kierownik BP w Gryfinie pan Rafał Scisłowski, który podsumował kampanie 2022 płatności bezpośrednich i obszarowych informując, że na terenie powiatu gryfińskiego ARiMR wydała już 90% decyzji obszarowych oraz wykonano 80% poziom płatności. Nowa kampania rozpocznie się od 15 marca 2023 roku. Poinformował o tym, że od 6 stycznia weszły zmiany w zasadach rejestrowania i znakowania zwierząt. Nowelizacja przepisów ma skutkować dostosowaniem polskiego prawa do regulacji obowiązujących w Unii Europejskiej, pozwala też na bardziej skuteczne czuwanie nad dobrostanem zwierząt i walkę z dotykającymi je  chorobami, np. afrykańskim pomorem świń czy ptasią grypą. Dotychczasowy rejestr zwierząt gospodarskich i siedzib stad, który zawierał dane dotyczące bydła, owiec, kóz i świń, został przekształcony w komputerową bazę danych i uzupełniony o informacje na temat nieewidencjonowanych do tej pory w Agencji gatunków: koniowatych, wielbłądowatych, jeleniowatych, a także drobiu. W ślad za poszerzeniem zasobów nowe przepisy zawierają inną definicję posiadacza (w przypadku koniowatych mowa jest również o właścicielu), a podstawową kategorią – w miejsce siedziby stada – stała się działalność.

Kończąc tematy związane z ARiMR  podana została do wiadomości informacja, że osoby, które utrzymują drób na własne potrzeby, nie muszą go rejestrować u Powiatowego Lekarza Weterynarii, ani w Krajowej Bazie Danych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Jak można przeczytać na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi do czasu przyjęcia odpowiednich przepisów MRiRW zaleca powstrzymanie się od rejestracji takiego drobiu.

Na zakończenie posiedzenia głos został oddany panu Tomaszowi Noga z Biura analiz środowiskowych Liparis Sp.j., który przede wszystkim odpowiadał na pytania rolników dotyczące ekoschematów.

<<  powrót