<<  powrót
logo-zir-wpisy

Dnia 17 czerwca br. w Centrum Usług Publicznych w Gryficach odbyło się posiedzenie Rady Powiatowej ZIR powiatu gryfickiego. Wśród gości znaleźli się przedstawiciele: KOWR – pan Przemysław Kośmider i pani Izabela Symonowicz, ARiMR – pani Katarzyna Janczewska, ZODR – panie Lidia Boś i Magdalena Piotrowicz-Kopeć, KRUS – pan Remigiusz Kulka, Zarządu Zlewni w Gryficach – pani Magdalena Majchrzak, PGW Wody Polskie Nadzór Wodny Gryfice – pan Maciej Porzycki, Łowczy Okręgowy PZŁ w Szczecinie – pan Damian Pizoń oraz starosta gryficki pan Ryszard Chmielowicz.

Spotkanie otworzył przewodniczący RP Gryfice pan Rafał Wandachowicz witając przybyłych gości, członków rady i rolników.

Zaproponowany porządek posiedzenia to :

  1. Otwarcie i powitanie gości.
  2. Rozdysponowanie gruntów powiatu gryfickiego – KOWR.
  3. Plany i stan urządzeń melioracyjnych – Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.
  4. Wsparcie pomocy suszowej, płatności obszarowe – ARiMR.
  5. Planowane Szkolenia w 2024 roku – ZODR.
  6. Problem wilków w powiecie gryfickim – PZŁ Szczecin.
  7. Najnowsze aktualności – KRUS.
  8. Sprawy różne, dyskusja.
  9. Zakończenie.

Jako pierwszy został omówiony temat związany z gruntami rolnymi w powiecie gryfickim. Na początku pan Przemysław Kośmider zapoznał obecnych z gruntami, jakie w najbliższym czasie będą do rozdysponowania na terenie powiatu, po czym przedstawił propozycje dotyczące wtórnych restrukturyzacji, które przeprowadzone mają zostać zgodnie z zapotrzebowaniem rolników z terenu. Następnie poinformował o wygasających umowach, które zakończyć się mają na przełomie roku 2024/2025. Rozmawiano także na temat wydłużenia okresu dzierżawy oraz o zasadach jakie obowiązują przy szczególnym pełnomocnictwie/zgodzie Dyrektora Generalnego KOWR w przypadku wydłużenia umów dzierżaw, a także o cenach nieruchomości rolnych o powierzchni do 2ha na terenie gminy Brojce, których cena wzrosła przez powstanie „Hossolandu” czyli nowego tematycznego parku rozrywki oraz na temat wstrzymania sprzedaży nieruchomości z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, które wprowadzone zostało do 30 kwietnia 2026 roku. Jak poinformował przedstawiciel KOWR grupa posłów złożyła w Sejmie projekt zmiany ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa oraz ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa
(jej nowelizacja jest konsekwencją zmiany ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
a ustawa ta zastępuje studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy planem ogólnym.) Kończąc temat przedstawiciele KOWR odpowiadali na pytania obecnych członków.

Następnie poruszony został temat planów i stanu urządzeń melioracyjnych na terenie powiatu gryfickiego. Zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2017 roku prawo wodne, nadrzędnym jej celem jest  regulacja gospodarowania wodami zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju, w szczególności kształtowania i ochrony zasobów wodnych, korzystanie z wód oraz zarządzanie zasobami wodnymi, sprawy własności wód oraz gruntów pokrytych wodami, zasady gospodarowania tymi składnikami jako mieniem Skarbu Państwa. Jak podkreśliła przedstawicielka Zlewni w Gryficach pani Magdalena Majchrzak zgodnie z art. 205 utrzymywanie urządzeń melioracji wodnych należy do zainteresowanych właścicieli gruntów, a jeżeli urządzenia te są objęte działalnością spółki wodnej działającej na terenie gminy lub związku spółek wodnych, w którym jest zrzeszona spółka wodna działająca na terenie gminy – do tej spółki lub tego związku spółek wodnych oraz zgodnie z art. 206 jeżeli obowiązek, o którym mowa w art. 205, nie jest wykonywany, właściwy organ Wód Polskich ustala, w drodze decyzji, proporcjonalnie do odnoszonych korzyści przez właścicieli gruntów, szczegółowe zakresy i terminy jego wykonywania. Natomiast przedstawiciel PGW Wody Polskie przedstawił obecnym zadania jakie przypisane są do Nadzoru Wodnego Gryfice, informując jednocześnie, jakie są  najważniejsze zadania wykonywane przez Wody Polskie. Rozmawiano również o możliwości wybudowania bez wymogu pozwolenia wodno-prawnego zbiornika o powierzchni nieprzekraczającej 5000 m2 i maksymalnej głębokości 3m. Wymagane jest jedynie zgłoszenie do przypisanego regionalnie nadzoru Wód Polskich, po czym odpowiadali na pytania zadane przez obecnych na posiedzeniu.

Kolejno głos zabrała przedstawicielka BP ARiMR pani Katarzyna Janczewska, która podsumowała realizację dopłat bezpośrednich za 2023 rok, informując, że czas na wydanie decyzji
w sprawie przyznania dopłat bezpośrednich i obszarowych za 2023 r. minęła 31 maja 2024 r.,
a realizacja wypłat z tego tytułu zakończy się do 30 czerwca 2024 r. Poinformowała, że na terenie powiatu gryfickiego złożono 280 wniosków suszowych oraz zaapelowała o dokładne sprawdzenie składanych wniosków o dopłaty obszarowe i bezpośrednie w tym roku, ponieważ zdarza się mnóstwo błędów. W dalszej części długo rozmawiano o aplikacji suszowej, która w dalszym ciągu nie zadawala rolników, a także o kalkulacjach oszacowania szkód, które u większości obecnych wyniosły poniżej 30%, przez co nie mogą ubiegać się o pomoc suszową. Na koniec również odpowiadano na pytania obecnych rolników.   

Dalej głos zabrał Łowczy Okręgowy pan Damian Pizoń, który omówił problem związany ze zwiększoną populacją wilków i bobrów widoczny na terenie powiatu gryfickiego, wspominając jednocześnie o linku https://www.pzlow.pl/zglos-informacje-o-wilku/, pod którym można zgłosić fakt jego występowania. Największy problem mają z wilkami hodowcy zwierząt, dochodzi również do pokąsań ludzi i zagryzienia psów, ale na chwilę obecną wilków bronią ekolodzy i prawo, ponieważ są pod ścisłą ochroną. Są jednak od tego wyjątki – zgodę na odstrzał wilków może wydać Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska, natomiast jeśli chodzi o bobry, które przede wszystkim zwiększają ryzyko powodzi i ingerencji w konstrukcję wałów oraz infrastrukturę techniczną – zgodę na ich odstrzał może wydać Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska. Następnie rozmawiano o planach redukcji zwierzyny m.in. jelenia i sarny oraz o dzikach, które w dalszym ciągu mogą być głównym wektorem przenoszenia się ASF.

Następnie przedstawicielka ZODR przedstawiła obecnym harmonogram obowiązkowych szkoleń dla rolników: integrowana produkcja roślin, szkolenia chemizacyjne oraz z zakresu ograniczenia stosowania antybiotyków. Wymóg ten wynika z wytycznych Planu Strategicznego Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023 – 2027. Szkolenie takie należy odbyć do końca 2024 roku,a następnie dostarczyć w formie elektronicznej do ARiMR przez platformę PUE zaświadczenie
o ukończeniu szkolenia, w przeciwnym razie nastąpi odmowa płatności w ramach deklarowanego Ekoschematu „Dobrostan Zwierząt”.

Na zakończenie posiedzenia głos zabrał przedstawiciel KRUS pan Remigiusz Kulka, który na początku przedstawił strukturę organizacyjną KRUS OR Koszalin, gdzie nowym Dyrektorem został pan Grzegorz Hejno, a potem poinformował o turnusach rehabilitacyjnych dla rolników-emerytów,  a także, że 31 maja br. upłynął termin złożenia zaświadczenia właściwego organu podatkowego lub oświadczenia o nieprzekroczeniu rocznej kwoty granicznej należnego podatku dochodowego za 2023 rok od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej. Wysokość rocznej kwoty granicznej za rok 2023 wynosi 4.088 zł. Informacyjnie przekazano, że 05.07.2024 r. kończy się etap wojewódzki XXI Ogólnokrajowego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne.

Na tym posiedzenie zakończono.

<<  powrót