<<  powrót
logo-zir-wpisy

Dnia 29 maja 2024 roku w Starostwie Powiatowym w Drawsku Pomorskim odbyło się posiedzenie rady powiatowej Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej powiatu drawskiego.

Przewodniczący RP pan Stanisław Baliński powitał przybyłych członków rady oraz zaproszonych gości, wśród których obecni byli: pan Jacek Kozłowski – starosta drawski, pan Tomasz Budzyński– wicestarosta drawski, pan Stanisław Kuczyński – Dyrektor Zachodniopomorskiego Oddziału ARiMR, pan Przemysław Kozak i pan Emil Hyjek – ARiMR, pani Ewa Mularczyk – Smuga – Kierownik BP ARiMR, pan Dawid Adamski – Dyrektor ZODR Barzkowice, pan Tadeusz Klima – Powiatowy Lekarz Weterynarii oraz pan Mirosław Ignaszak – Wiceprezes Zarządu ZIR oraz rolników.

Spotkanie przeprowadzono według odczytanego przez Przewodniczącego RP porządku obrad:

  1. ARiMR –  dopłaty bezpośrednie i finansowanie rolnictwa  –  planowane nabory inwestycyjne   – modernizacja gospodarstw rolnych w 2024 roku.
  2. ZODR – zadania w obsłudze rolnictwa w 2024 roku.
  3. Informacja dotycząca działań Powiatowego Lekarza Weterynarii w Drawsku Pomorskim.
  4. Sprawy różne.

Jako pierwszy głos zabrał pan Stanisław Kuczyński – Dyrektor ZOR ARiMR, który zaprezentował poszczególnych pracowników przybyłych na posiedzenie, po czym oddał głos jednemu z nich – panu Emilowi Hyjak, który dokonał podsumowania naborów i działań ARiMR oraz przedstawił planowane nabory z PS WPR 2023-2027, natomiast pan Przemysław Kozak omówił kampanię 2024 dotyczącą płatności obszarowych  zaznaczając, że wnioski obszarowe można składać do 1 lipca br., a możliwość wprowadzania zmiany do wniosków zostaje wydłużona do 16 lipca. Terminy te nie dotyczą wniosków o przyznanie nowych form płatności bezpośrednich tj. „płatności dla małych gospodarstw” oraz płatności w ramach ekoschematu „grunty wyłączone z produkcji”. W tym zakresie będą przygotowane odrębne przepisy. Członkowie rady dowiedzieli się o zmianach w zasadach dotyczących warunkowości, które weszły 25 maja br., są to m.in.: zniesienie ugorowania 4% gruntów ornych – tzw. norma GAEC 8; możliwość wyboru między dywersyfikacją a zmianowaniem – tzw. norma GAEC 7; uproszczenia w normie dot. obowiązku utrzymania okrywy glebowej; gospodarstwa do 10 ha UR nie będą podlegały sankcjom związanym z realizacją norm środowiskowych; nowy ekoschemat Grunty wyłączone z produkcji. Przybliżony został program pomocy krajowej dla producentów pszenicy, żyta, jęczmienia, pszenżyta lub mieszanek zbożowych. Pomoc ta skierowana jest dla producentów rolnych, którzy w okresie od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 maja 2024 r. dokonali sprzedaży pszenicy, żyta, jęczmienia, pszenżyta lub mieszanek zbożowych oraz którzy w 2023 r. złożyli wniosek o przyznanie płatności bezpośrednich, o których mowa w ustawie z dnia 8 lutego 2023 r. o Planie Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027. Pomoc ma charakter pomocy publicznej. Następnie pani Ewa Mularczyk – Smuga podsumowała kampanie złożonych wniosków obszarowych za rok 2023 na terenie powiatu drawskiego, po czym wszyscy przedstawiciele ARiMR odpowiadali na indywidualne pytania zadawane przez obecnych na posiedzeniu rolników.

W drugiej kolejności głos zabrał Wiceprezes ZIR pan Mirosław Ignaszak, który przedstawił obecnym przebieg spotkania zespołu suszowego, które odbyło się w Gmachu MRiRW 28 maja br. Uczestnikiem tego spotkania był pan Paweł Chyt – Zastępca dyrektora Biura ZIR. Podczas dyskusji poruszony został temat ubezpieczeń od suszy i wadliwej aplikacji suszowej, która błędnie wylicza straty w uprawach i na łąkach, a rolnicy zaapelowali również o pozostawienie gminnych komisji suszowych i zastosowania średniej arytmetycznej z wyników aplikacji i komisji.

Następnie głos oddano panu Dawidowi Adamskiemu – Dyrektorowi ZODR, który przedstawił obecnym harmonogram szkoleń na najbliższy czas, wśród których znalazły się: szkolenia płatne oraz szkolenia online. Poinformował o obowiązkowym szkoleniu dla rolników realizujących Ekoschemat: Dobrostan zwierząt – każdy rolnik, który będzie deklarował powyższą płatność musi odbyć obowiązkowe szkolenie z zakresu ograniczenia stosowania antybiotyków. Szkolenie takie należy odbyć do końca 2024 roku, a następnie dostarczyć w formie elektronicznej do ARiMR przez platformę PUE zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. W przeciwnym razie nastąpi odmowa płatności. Przekazał informację o tym, że 13-15.09.br odbędą się Barzkowickie Targi Rolne AGRO POMERANIA.

W następnej kolejności pan Tadeusz Klima – Powiatowy Lekarz Weterynarii przedstawił informacje dotyczące działań Powiatowego Lekarza Weterynarii w Drawsku Pomorskim, po czym podsumował współpracę z rolnikami powiatu drawskiego uznając ją za modelową.

W dalszej części obrad członkowie dyskutowali na temat związany ze zwierzyną chronionej, gdzie członkowie rady powiatowej stanowczo sprzeciwiają się dalszemu prowadzeniu hodowli zwierzyny chronionej (tj. żubrów, wilków i rysi), a także zwracają uwagę na paranoidalne przepisy związane z prawem łowieckim i z szacowaniem szkód łowieckich (m.in. ciągły brak rzetelnej oceny szacujących szkody). 

Obrady zakończyły się sformułowaniem wniosków, które zostaną przekazane do realizacji Zarządowi Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej.

<<  powrót