<<  powrót
logo-zir-wpisy

Dnia 3 kwietnia br. w Starostwie Powiatowym w Białogardzie odbyło się posiedzenie Rady Powiatowej ZIR powiatu białogardzkiego.

Spotkanie otworzyła przewodnicząca RP Białogard pani Anna Rydzkowska witając gości, członków rady oraz przybyłych rolników.

Zaproponowany porządek posiedzenia to :

  1. Dyskusja o rolnictwie dotycząca przepisów Unijnych w zakresie produkcji zwierzęcej i roślinnej (Zielony Ład), do której zaproszono Starostę, Burmistrzów, Wójta oraz rolników powiatu Białogard.
  2. Restrukturyzacja gruntów rolnych w powiecie białogardzkim. umowy i czynsze dzierżawne oraz restrukturyzacja gruntów rolnych w gminie Karlino i gminie Tychowo.
  3. Realizacja płatności ARiMR za rok 2023 oraz płatności jakie będą realizowane w 2024 r.
  4. Podsumowanie współpracy ze Starostwem Powiatowym w Białogardzie.
  5. Sprawy bieżące.

Jako pierwszy został omówiony temat związany z wybudowaniem inwestycji – tj. ubojni, która miałaby służyć lokalnym rolnikom. Podstawowym celem powstawania takiej ubojni jest przede wszystkim ułatwienie rolnikom sprzedaży bezpośredniej, rolniczego handlu detalicznego oraz innej działalności lokalnej w ramach produkcji żywności pochodzenia zwierzęcego. Zwierzętami poddawanymi ubojowi mogłyby być: zwierzęta kopytne (bydło, owce, kozy, konie, świnie), zwierzęta dzikie – utrzymywane w warunkach fermowych (np. jelenie, daniele, oraz drób (np. kury, kaczki, perliczki, przepiórki, indyki, gęsi) i zajęczaki (np. króliki, nutrie).

Łączna dzienna liczba ubijanych zwierząt nie może przekroczyć 50 sztuk w przypadku drobiu albo zajęczaków i 15 sztuk w przypadku pozostałych zwierząt, jednakże na wniosek rolnika, powiatowy lekarz weterynarii może wyrazić zgodę na przekroczenie dziennego limitu, pod warunkiem zachowania rocznego limitu zwierząt. Nadzór i urzędowe kontrole sprawowałaby  Inspekcja Weterynaryjna. Fundusze na powyższy cel pochodzą ze wsparcia uzyskanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020, problem stanowi tylko miejsce lokalizacji inwestycji. Warto nadmienić, że planowana inwestycja miałaby jedynie powierzchnię ok. 300 m2 inie byłaby ona ubojnią przemysłową, a jedynie dla rolników lokalnych. Podkreślić należy fakt, że cała Manufaktura spożywcza Ziemi Białogardzkiej ma przyczynić się do rozwoju lokalnego produktu rolnego. Do powyższego tematu odniósł się również Powiatowy Lekarz Weterynarii pan Marek St. Kubica, który widzi wiele pozytywnych aspektów powyższej inwestycji. Takie lokalne przedsięwzięcia kreują lokalny rynek oraz lokalną hodowlę i należałoby uwzględnić potrzeby lokalnych rolników.

Podsumowując, w dalszym ciągu będą prowadzone rozmowy z włodarzami miast i gmin powiatu białogardzkiego oraz lokalną społecznością w tym zakresie.

Kolejnym tematem były rozmowy dotyczące gruntów rolnych w powiecie białogardzkim. Na początku przedstawiciel KOWR przedstawił wstępną propozycję dotyczącą wtórnej restrukturyzacji oraz zapoznał obecnych z gruntami, jakie w najbliższym czasie będą do rozdysponowania w gminach Karlino i Tychowo. Rozmawiano także na temat czynszów dzierżawnych oraz o warunkach jego umorzenia, a także o propozycji zmiany 6 kryterium ofert pisemnych w przetargach ograniczonych na dzierżawę – ubezpieczenie w KRUS. Wspomniano również o zasadach wykupu dzierżawionych gruntów oraz o średnich cenach gruntów i średnich czynszach dzierżawnych na terenie powiatu białogardzkiego.

Ponadto poruszono temat związany z realizacją płatności obszarowych za 2023 rok oraz zmian
w zasadach przyznawania tych płatności w tym roku, pamiętając, że wnioski o przyznanie dopłat wraz z załącznikami są przyjmowane do 15 maja 2024 r. Tradycyjnie dokumenty będzie można dostarczyć również po tym terminie, ale za każdy roboczy dzień opóźnienia płatność zostanie pomniejszona
o 1 procent.

Nawiązano także do rolniczych protestów, które dnia 4 kwietnia br. mają przybrać inną formę niż dotychczas, tym razem będą to pikiety pod biurami posłów, senatorów i europosłów bez względu na przynależność partyjną. Akcja protestacyjna jest wciąż kontynuowana, ponieważ jak podkreślił pan Szymon Ręcławowicz – postulaty rolników nie są realizowane.

Na tym posiedzenie zakończono.

<<  powrót