<<  powrót
logo-zir

W dniu 28 marca 2023r. w Miejsko- Gminnym Ośrodku Kultury w Kaliszu Pomorskim odbyło się posiedzenie Rady Powiatowej ZIR w Drawsku Pomorskim. Gośćmi na spotkaniu byli: Zastępca Starosty Powiatu Drawskiego p. Waldemar Włodarczyk, Burmistrz Kalisza Pomorskiego p. Janusz Garbacz, Dyrektora KOWR OT w Koszalinie p.  Piotr Dziadul wraz z kierownikiem Wydziału Kształtowania Ustroju Rolnego i Gospodarowania Zasobem p. Piotrem Chmielowicz oraz Prezes Zachodniopomorskiej  Izby Rolniczej Andrzej Kabrowy.

Tematem spotkania było omówienie perspektywy rozdysponowania nieruchomość po spółce Goodvalley (dawny Poldanor).

W związku z tym, że ww. spółka nie wyłączyła ustawowych 30% gruntów nie może mieć przedłużonej umowy dzierżawy. Jednak z uwagi na istniejące biogazownie i dwie chlewnie, które posadowione są na gruntach Skarbu Państwa, całość gruntów nie może być rozdysponowana w przetargach ofertowych. KOWR po wnikliwej analizie i konsultacjach z rolnikami przedstawił propozycje przeznaczenia części nieruchomość (około 600 ha) na ośrodek produkcji rolniczej (OPR). Jest to zgodnie z ustawą o gospodarowaniu nieruchomości rolnymi Skarbu Państwa Art.  24b.  [Ośrodki produkcji rolniczej] 1. Dyrektor Generalny Krajowego Ośrodka, za zgodą ministra właściwego do spraw rozwoju wsi, może wyodrębnić z Zasobu nieruchomości, które wraz z innymi składnikami mienia tworzą nierozerwalną, zorganizowaną całość gospodarczą, o powierzchni przekraczającej 50 ha, której podział byłby nieuzasadniony ekonomicznie, zwane dalej “ośrodkami produkcji rolniczej”. Przetargi na OPR są przetargami nieograniczonymi, a umowa zawiera w szczególności postanowienia określające warunki prowadzenia działalności rolniczej na przedmiocie dzierżawy pod rygorem jej unieważnienia. Pozostałe grunty na terenie gminy Kalisz Pomorski, które dzierżawi spółka będą przeznaczone na rzecz rolników indywidulanych w przetargach ograniczonych ofert pisemnych. Odnośnie podziałów Dyrektor KOWR OT w Koszalinie potwierdził ustalone założenia, co do powierzchni poszczególnych nieruchomości tj. grunty będą dzielone w miarę możliwości na działki o powierzchni w przedziale pomiędzy 20-30 ha. Następnie Przewodniczący oddał głos zgromadzonym rolnikom, którzy zadawali wiele pytań. Pan dyrektor zapewnił, że przeprowadzi podziały zgodnie z wnioskami rolników, i że wszystkie przetargi będą przetargami ofertowymi. Dodatkowo podczas dyskusji poruszono kwestie  drogi szybkiego ruchu, która ma przebiegać przez grunty obecnie dzierżawione przez spółkę Goodvalley. Na dzień dzisiejszy, nie są jednak znane dokładne plany GDDKiA. Dyrektor KOWR zapewnił jednak zgromadzonych na sali, że oddział zrekompensuje rolnikom utracone grunty w postaci innych nieruchomości.

W toku dyskusji podkreślono, że przetarg na OPR nie jest przetargiem wyłącznie kierowanym do spółki Goodvalley, jest to przetarg nieograniczony. Niemniej spółka z pewnością stanie do tego przetargu. Podkreślono również, że pozostawienie części tych gruntów wraz z zabudowaniami jest ekonomicznie i społecznie uzasadnione. Spółka Goodvalley jest przedsiębiorstwem zatrudniającym wiele osób w regionie i pozbawianie ich pracy byłoby niewłaściwe. Kwestia ta była analizowania i konsultowana z rolnikami i samorzadem.

W toku dyskusji poruszono także temat napływu zboża z Ukrainy, co ma negatywny wpływ na polskie rolnictwo. Podkreślono trudną sytuację w jakiej znaleźli się polscy producenci rolni.

<<  powrót