<<  powrót

Dnia 17 czerwca br. odbyło się posiedzenie Rady Powiatowej powiatu polickiego.
W spotkaniu oprócz członków RP uczestnikami byli przedstawiciele: Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ZOR Szczecin – pani Marta Kobrzyńska-Chudzik oraz pan Paweł Grobelny, Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa OT w Szczecinie Sekcja Zamiejscowa Pyrzyce – pan Andrzej Baczyński, oraz Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego –  pani Jadwiga Kundera.

Posiedzenie od przywitania rozpoczął przewodniczący pan Marek Szczepankiewicz, po czym rada zaakceptowała jednogłośnie porządek obrad. Następnie głos zabrał pan Paweł Grobelny – ARiMR, który przedstawił realizację wniosków o dopłaty bezpośrednie i płatności z PROW za 2020 rok informując, że część rolników otrzymała już środki na swoje konta, pozostali muszą uzbroić się w cierpliwość, ponieważ ostateczny termin mija 30 czerwca. Natomiast 17 czerwca kończy się możliwość składania wniosków o przyznanie płatności za 2021 rok. Wspomniał o ogłoszeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 maja 2021 r., które mówi o tym, że od 7 do 30 czerwca br. producenci rolni, którzy w swoich gospodarstwach ponieśli szkody w uprawach rolnych spowodowane wystąpieniem w 2020 r. niekorzystnych zjawisk atmosferycznych mogą składać wnioski o udzielenie pomocy. Pani Marta Kobrzyńska–Chudzik poinformowała obecnych o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu „Modernizacja gospodarstw rolnych w obszarze nawadniania w gospodarstwie”, który rusza 21 czerwca br. Pomoc przyznaje się w formie refundacji części kosztów kwalifikowalnych, do których należą m.in. koszty: wykonania ujęć wody, zakupu nowych maszyn i urządzeń wykorzystywanych do nawadniania w gospodarstwie, budowy albo zakupu elementów infrastruktury technicznej niezbędnych do nawadniania w gospodarstwie. Maksymalna kwota pomocy jaką może uzyskać rolnik na operacje w obszarze nawadniania w gospodarstwie, w całym okresie realizacji PROW 2014-2020, wynosi 100 tys. zł na jednego beneficjenta i na jedno gospodarstwo. Wspomniała o projekcie „Lokalne Partnerstwa ds. Wody”, którego założeniem jest rozwiązywanie problemów związanych z zarządzaniem wodą na obszarach wiejskich w podejściu terytorialnym oraz o potrzebie zawiązywania spółek wodnych.

Zaraz po tym pan Andrzej Baczyński przedstawił szczegółowe informacje dotyczące udzielania pożyczek ze środków Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa. Beneficjentami programu są rolnicy prowadzący gospodarstwa rodzinne, które realizują przedsięwzięcia rozwijające obszary wiejskie poprzez działania innowacyjne lub rozwojowe, w zakresie np. produkcji, hodowli czy przetwórstwa. Od 1 marca 2021 r. preferencyjne oprocentowanie jest na poziomie 1,15% w skali roku, sześcioletni okres spłaty, możliwość spłaty miesięcznej lub kwartalnej, pozwoli pomóc we wzroście potencjału gospodarstw rodzinnych. Po czym przeszedł do przedstawienia planu rozdysponowania gruntów na sprzedaż i na dzierżawę w powiecie polickim. Dyskutowano również na temat różnicy w definicji gospodarstwo rolne a gospodarstwo rodzinne.

            Na zakończenie głos zabrała pani Jadwiga Kundera z KRUS w Szczecinie poinformowała, że Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego uruchomiła nowy profil rehabilitacji leczniczej dla osób po przebytej chorobie COVID-19. Rehabilitacja ta będzie organizowana w dwóch Centrach Rehabilitacji Rolników KRUS: w Jedlcu i w Szklarskiej Porębie. Podstawą jest udokumentowana choroba COVID-19. Powiadomiła również o przedłużonym zasiłku opiekuńczym z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem w wieku do ukończenia 8 lat, oraz o zasiłku dla ubezpieczonego rolnika i domownika z tytułu objęcia obowiązkową kwarantanną, nadzorem epidemiologicznym lub hospitalizacją w związku z COVID-19.

Po wystąpieniu wszystkich zaproszonych gości rozmawiano jeszcze na temat przechodzenia rolników na emeryturę, jakie zmiany czekają rolników w „polskim ładzie” oraz o powstaniu przy Krajowej Radzie Izb Rolniczych Rady do spraw Młodych Rolników, której jednym z reprezentantów jest członek z powiatu polickiego, po czym spotkanie zakończono.

Następne posiedzenie Rady zaplanowano wstępnie na 12 sierpnia.

<<  powrót