<<  powrót

Posiedzenie Rady Powiatowej ZIR Powiatu Polickiego w dniu 15 lipca 2020r.

Tematyka spotkania:

 1. Otwarcie posiedzenia, powitanie gości oraz Członków Rady Powiatowej.
 2. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady.
 3. ARiMR
  • realizacja wypłat suszowych za 2019, dopłat JPO, rolnośrodowiskowych, ekologicznych, ONW za 2019.
  • wnioski złożone przez rolników o dopłaty bezpośrednie i do programów w 2020r. (młody rolnik, modernizacja gospodarstw)
  • pomoc związana z pandemią COVID-19
 4. KRUS
  • jakie zmiany przewidziano w 2020 r w zakresie emerytur i rent
  • zmiany stawki ubezpieczenia chorobowego
 5. KOWR
  • wnioski o dzierżawę złożone przez rolników do 30.06.2020
  • grunty sprzedane rolnikom do 30.06.2020
  • ile gruntów zaplanowano do wydzierżawienia w roku bieżącym
 6. Wolne wnioski.
 7. Informacja z Komisji Budżetowej oraz z III Walnego Zgromadzenia ZIR.
 8. Sprawy różne.
 9. Zakończenie spotkania.

Przemysław Kozak z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa omówił realizację dopłat obszarowych, ilość złożonych wniosków, wypłaty rolnośrodowiskowych, ONW, JPO.

W kwestii pomocy suszowej w ramach de minimis rozpatrzono 50 % wniosków, środki obecnie się wyczerpały; w ramach pomocy publicznej rozpatrzono 99 %.

Pomoc związana z pandemią- brak szczegółowych danych. Na pewno będzie pomoc dla hodowców bydła, trzody, drobiu, dla producentów roślin ozdobnych pod ogrzewanymi osłonami.

Poinformowano dodatkowo o wsparciu przez ARiMR na terenie powiatu 14 Kół Gospodyń Wiejskich.

Przedstawiciel KOWR przedstawił bieżące informacje.

KOWR przeznacza grunty do dzierżawy, gdy wracają po wyłączeniach albo są w stanie wolnym przez dłuższy czas. Zgodnie z wnioskiem RP, część przetargów odbywa się nie

w biurze Sekcji Zamiejscowej w Pyrzycach lecz w OT w Szczecinie.

Wnioski o wykup składają dotychczasowi dzierżawcy lub osoby zainteresowane wolnymi gruntami w sąsiedztwie.

W Powiecie ogłoszono sprzedaż 33 działek, łącznie 20 ha. Zlecono wyceny 16 nieruchomości, tj. 49 ha.

Obecnie problemem jest wykonanie podziałów geodezyjnych- czeka się na te usługę od 6 mies. do nawet półtora roku. Złożonym tematem jest oczywiście wycena gruntów.

Przedstawicielki KRUS w Szczecinie przestawiły aktualne informacje- brak istotnych zmian przepisów.

Podały obowiązujące stawki składek ubezpieczeniowych- emerytalno-rentowych oraz zdrowotnych.

Przedyskutowano kwestie problemowe, np. utratę nabytego już prawa do emerytury KRUS przez kobietę, której mąż po rozwodzie przejął ziemię a ona dysponuje tylko domem.

Tego typu sprawy trafiają do sądu, bez dokładnych dokumentów trudno ten przypadek w tym momencie dokładnie Radzie wyjaśnić.

Przewodniczący RP przekazał informacje nt. niedawnych obrad Walnego Zgromadzenia, przyjętego budżetu, absolutorium itd.

Pan Mateusz Birula poruszył problem szacowania szkód łowieckich- zaproponował przeszkolenie rzeczoznawców z ramienia Izby.

Dyskutowano o konieczności demonopolizacji Polskiego Związku Łowieckiego a także problemie zakazu płoszenia ptaków chronionych.

Po omówieniu spraw bieżących spotkanie zakończono.

Następne posiedzenie Rady zaplanowano wstępnie na 10 września.

<<  powrót