<<  powrót

W dniu 16 lutego w Starostwie Powiatowym odbyło się posiedzenie rady powiatowej ZIR
w Kamieniu Pomorskim. W spotkaniu wzięli udział zaproszeni goście z instytucji okołorolniczych, między innymi: Józef Malec – Starostwa Powiatu Kamieńskiego, Beata Wilk – zastępca Dyrektora ZODR, Adrianna Tomczyk – pracownik PZDR Kamień Pomorski, Beata Łukasiewska-Nowicka- pracownik PZDR Kamień Pomorski, Jarosław Pawluś – kierownik BP ARiMR w Ościęcinie wraz z Panią Urszulą Skinder z biura ARiMR oraz Wacław Klukowski – Delegat do KRIW z Walnego Zgromadzenia Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej, Władysław Bieniek – Członek Zarządu  Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej.

Pan Andrzej Caban –Przewodniczący Rady Powiatowej powitał wszystkich zgromadzonych na posiedzeniu i rozpoczął obrady.

Pani Beata Wilk omówiła program działania ZODR na rok 2024 – targi Rolne, Wystawa ogrodniczo-pszczelarska, Warsztaty Polowe, Wiosenna Konferencja Rybacka, Forum Rolników Ekologicznych oraz wnioski obszarowe, organizacja cyklu szkoleń dla rolników (wnioski obszarowe, dobrostan zwierząt,  itp.)

Następnie Pani Adrianna Tomczyk z ZODR Barzkowice uzupełniła wypowiedź Pani Dyrektor Beaty Wilk w sprawie szczegółów dotyczących szkoleń – harmonogram jest dostępny
na stronie internetowej ZODR.

Następnym omawianym tematem było omówienie realizacji dopłat za rok 2023.

 Pan Jarosław Pawluś z BP ARiMR szczegółowo omówił stan realizacji wypłat. Osoby, które nie mają ekoschematów dostają już wypłaty, odnośnie ekoschematów to jest to nowy program, są nowe wytyczne, kontrola administracyjna już ruszyła. Jest to bardzo dużo pracy i wymaga ona dużo czasu. Planowane są realizacje wypłat od 1 marca br. Następnie Pani Urszula Skinder poinformowała, że w roku 2024 wprowadzone zostało odstępstwo od normy GAEC 8.

Kolejnym tematem było omówienie aktualnej sytuacji w rolnictwie. Pan Andrzej Caban – przewodniczący poinformował, że ostatnio odbyło się posiedzenie Zarządu ZIR poszerzone
o członków Walnego Zgromadzenia oraz przedstawicieli związków branżowych, na którym
to połączono się z Wiceministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi Panem Stefanem Krajewskim.

Pan Wacław Klukowski – Delegat do Krajowej Rady Izb Rolniczych szczegółowo omówił działania Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej w ostatnim czasie. Poinformował również, że został powołany zespół pracujący nad Ustawą o Izbach Rolniczych. Dążymy do tego aby izby miały opinię wiążącą oraz aby izby miały prawo do protestów, możliwość do zwołania referendum w sprawach rolniczych. Rozmawiano również o odbywających się protestach rolników i możliwych dalszych działaniach, współpracy z KOWR- padła propozycja organizacji spotkania w Biurze ZIR rolników z powiatu Kamieńskiego i dzierżawców  z przedstawicielami KOWR.

Również Pan Starosta zadeklarował chęć pomocy, poprosił również aby nie było podziału wśród rolników, żeby mówili jednym głosem. Członkowie rady powiatowej wyrazili swoje zdanie co do aktualnej sytuacji w rolnictwie oraz organizowanych protestów, w których biorą czynny udział. Padł również wniosek dotyczący lekarzy weterynarii oraz dyżurów pracy. Pan Starosta zadeklarował, że postara się pomóc w powyższej sprawie.

Na koniec posiedzenia Pan Andrzej Caban podziękował za przybycie oraz zakończył spotkanie

<<  powrót