<<  powrót

11 października w siedzibie OR KRUS odbyło się pierwsze w tej kadencji posiedzenie RP ZIR . Zgodnie z porządkiem obrad zostały omówione kwestie dotyczące przede wszystkim suszy i możliwościach pomocy od instytucji około rolniczych jak również możliwości zapobiegania jej skutkom. Wśród gości zaproszonych byli obecni: Halina Sztreja Z-ca Dyrektora OR KRUS w Koszalinie z Panią Joanną Tańską, Krzysztof Nieckarz Dyrektor OT KOWR w Koszalinie, Anna Dombrowska Kierownik BP ARiMR w Koszalinie, Marta Ziółkowska-Klinkosz Dyrektor ZZ Wody Polskie, Dariusz Tkacz Z-ca Dyr. ZZ Wody Polskie wraz z Panem Aleksandrem Janowskim.

Omówiono formy pomocy związanej z wystąpieniem suszy, lecz każda sprawa czy wniosek jest rozpatrywany indywidualnie.

KOWR zachęca do wykupu ziemi, w trakcie trwania umowy. Poruszono temat dot. wydawania opinii przez ZIR o przedłużenie dzierżawy w przypadku braku informacji kto jest posiadaczem gruntów.

Następnie głos zabrali przedstawiciele ARiMR.

Wnioski suszowe można składać do 30.10.2019r. – należy złożyć wniosek, polisę (jeśli jest ubezpieczenie) oraz oświadczenie o ilości zwierząt. Limit de minimis jest już wykorzystany w ponad 90 %. Płatności za 2019 rok będą wypłacane od 16 .10.2019r.

Trwają nabory do działań:

– Rozwój usług rolniczych do 29.10.2019r.

– Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności rolniczej do 29.10.2019r.

– Modernizacja gospodarstw rolniczych – nawadnianie.

– Zalesienie

– Utworzenie grup producentów rolnych.

Średnia płatność do 1 ha w przybliżeniu średnio w UE to 260 Euro w Polsce 220 Euro.

Następnie głos zabrali przedstawiciele Wód Polskich. Omówiono założenia, które stawia sobie gospodarstwo do realizacji w 2020r. Obszar działania Zlewni Koszalin jest duży od Koszalina aż pod Słupsk. Zadań jest bardzo dużo, realizacja będzie wg. potrzeb, pilnych do realizacji ujętych w planie.

Wody Polskie mają mapy melioracyjne a zmiana tych map wymaga zgody, jednak wody polskie nie są w stanie zablokować zabudowy nowych działek. Do wód polskich trafiają wnioski o przekształcenie gruntów rolnych pod zabudowę, jednak gmina niejednokrotnie nie bierze pod uwagę opinii Wód Polskich.

KRUS – omówiono wysokość pomocy związanej z tegoroczną suszą, lecz należy pamiętać, że każde umorzenie płatności składek wiąże się z wydłużeniem okresu składkowego.

Jednym z wniosków Rady jest działanie wspierające szybkie wdrożenie zasad właściwego monitoringu suszy, poprzez min. budowę nowych stacji oraz modernizację już istniejących.

<<  powrót