<<  powrót
logo-zir-wpisy

W dniu 2 lutego 2022r. o godz. 9:00 w  Gminnym Centrum Kultury w Dolicach odbyło się posiedzenie Rady Powiatowej ZIR w Stargardzie. Gośćmi na spotkaniu byli Zastępca Wójta Dolice p. Czesław Kopacki, p.o. Zastępcy Dyrektora KOWR Ot w Szczecinie p. Jarosław Staszak oraz Prezes ZIR p. Andrzej Karbowy.

Tematem posiedzenia było omówienie rozdysponowania gruntów po spółce Agrowar Warszyn oraz gruntów o powierzchni 857 ha przekazanych na rzecz spółki OHZ Lubiana w Lubianie. 

Na wstępie Przewodnicząca Rady powiatowej ZIR w Stargardzie podziękowała za przybycie i powitała zebranych członków rady oraz zaproszonych gości i licznie przybyłych rolników. Na wstępie odniesiono się do informacji jakie docierają do rolników w kwestii utworzenia Ośrodka Produkcji Rolniczej na gruntach po spółce Agrowar. Zebrani rolnicy negatywnie odnieśli się do tych sugestii. Okoliczni rolnicy wyrażają bardzo duże zainteresowanie powiększaniem prowadzonych przez siebie gospodarstw rodzinnych, tym samym uznano, że nie ma celowości utworzenia OPR na tych nieruchomościach. 

Z uwagi na to, że wielu rolników deklaruje chęć wzięcia udziału w przetargach na nieruchomości pochodzące ze Spółki AGROWAR Warszyn, zaproponowano podział przedmiotowych gruntów, na działki o powierzchni w przedziale pomiędzy średnią krajową, a średnią wojewódzką (w zależności od ukształtowania terenu), co umożliwi przeprowadzenie jak największej liczby przetargów ofert pisemnych – około 40 przetargów. Przetargi ofertowe gwarantują prawidłowy podział gruntów wśród chętnych rolników.

Odnośnie gruntów z zabudowaniami zaproponowano ich podział zgodnie z naturalnymi uwarunkowaniami terenowymi na około 4-6 większych nieruchomości zabudowanych (do powierzchni ok 50 ha) i przeznaczenie ich do rozdysponowania w przetargach organicznych.

W związku z tym, że w spotkaniu nie brały udziału osoby szczegółowo znające temat uzgodniono, że powyższe załażenia są propozycją i wstępem do kolejnych rozmów o możliwościach rozdysponowania gruntów po spółce Agrowar na rzecz okolicznych rolników prowadzących rodzinne gospodarstw rolne. 

W drugiej części spotkania Prezes ZIR omówił ostatnie sprawy jakimi zajmowała się Izba Rolnicza, odnosząc się w dużej mierze do ostatniego protestu, sytuacji na rynku nawozów oraz kwestii systemu szacowania suszy i działania aplikacji suszowej.

<<  powrót