<<  powrót
logo-zir-wpisy

W dniu 07.02.2023 r.  odbyło się posiedzenie Rady Powiatu stargardzkiego. Posiedzenie rozpoczęła  Przewodnicząca Rady Powiatowej pani  Helena Waszczuk, powitała wszystkich przybyłych na to posiedzenie.

Tematyka posiedzenia:

  1. Omówienie bieżącej działalności RP na rok 2023.
  2. WPR w zakresie dopłat bezpośrednich – ekoschematy  – ZODR.
  3. Sprawy różne.
  4. Dyskusja i wnioski.

Przewodnicząca omówiła działalność RP na bieżący rok,  a następnie  przekazała informacje dotyczące  wyborów  do Izb Rolniczych, gdyż kadencja bieżąca kończy się z końcem lipca tego roku, natomiast wybory odbywać się będą we wrześniu. Jak do tej pory w projekcie ustawy nie zauważa się większych zmian.

Następnie przewodnicząca pani Helena Waszczuk poprosiła Prezesa ZIR pana Andrzeja Karbowego o zabranie głosu i przedstawienie ważniejszych spraw jakimi zajmował się Zarząd ZIR w ostatnim okresie. Prezes ZIR odniósł  się do trudnej sytuacji na rynku zbóż i jaki wpływ ma zboże ukraińskie na obecne uwarunkowania na rynku zbóż oraz sytuacji na rynku nawozów. Zarząd zajął się tematem monitoringu suszy, który z uwagi na zmieniające  się uwarunkowania  pogodowe w naszym kraju powinien odbywać się cały rok.   Problematyka niedoboru wody nadal się pogłębia, a system monitoringu suszy w tym aplikacji, nadal nie jest oceniany dobrze. Samorząd rolniczy sytuacje w polskim rolnictwie ocenia negatywnie jako złą i pogarszającą się, a próba wprowadzenia w życie ,,Zielonego Ładu,, doprowadzi do upadku wielu gospodarstw.

W dalszej części posiedzenia RP Przewodnicząca poprosiła przedstawiciela ZODR Barzkowice pana Bogdana Jaroszka  o przeprowadzenie szkolenia w zakresie dopłat   obszarowych i ekoschematów oraz innych programów  wchodzących z dniem 15 marca 2023 r.

Po  tym temacie rozpoczęła się dyskusja. Należy wspomnieć, że w posiedzeniu  RP uczestniczyła duża grupa rolników z powiatu stargardzkiego, to też burzliwa była dyskusja.

Rolnicy zadawali pytania w poruszanych wyżej tematach, na które to odpowiedzi udzielali  prowadzący poszczególną  tematykę.

Przewodnicząca podziękowała za tak liczny udział członkom RP, jak też rolnikom.

<<  powrót