<<  powrót
logo-zir-wpisy

Dnia 13 maja 2022 roku odbyło się posiedzenie rady powiatowej Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej powiatu pyrzyckiego.

W spotkaniu oprócz członków RP uczestniczyli przedstawiciele: Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ZOR Szczecin – panowie: Paweł Grobelny, Przemysław Kozak i Emil Chyjek oraz ARiMR BP Pyrzyce pani Paulina Szymkowicz, Zachodniopomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach – pan Adam Kalinowski oraz PZDR Pyrzyce pan Ireneusz Gajewski, ZIR Prezes pan Andrzej Karbowy. Starosta pyrzycki pan Stanisław Stępień uczestniczył w części posiedzenia rady.

            Posiedzenie od powitania obecnych rozpoczął przewodniczący pan Dariusz Janik, po czym głos oddał panu Adamowi Kalinowskiemu Zastępcy Dyrektora ZODR w Barzkowicach, który wraz z panem Przemysławem Kozakiem z ARiMR wstępnie omówili temat związany z wnioskiem o udzielenie pomocy finansowej na dofinansowanie zakupu w okresie 1 września 2021 roku do dnia 15 maja 2022 roku nawozów mineralnych. Wnioski można składać do Biur Powiatowych ARiMR właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta rolnego w wydłużonym terminie do dnia 31 maja br. Ważna jest data wpływu wniosku do BP (nie ma znaczenia data nadania) W przypadku wpływu wniosku po 31 maja 2022 r. nie wszczyna się postępowania w sprawie przyznania pomocy. Pomoc przeznaczona jest na dofinansowanie zakupu nawozów mineralnych innych niż wapno nawozowe i wapno nawozowe zawierające magnez. Należy pamiętać o tym, że wsparcie skierowane jest dla producenta rolnego, który złożył wniosek o przyznanie płatności w ramach wsparcia bezpośredniego w 2022 r. Wysokość wsparcia nie może przekroczyć : powierzchni upraw rolnych – nie więcej niż 50 ha i stawki pomocy w wysokości: 500 zł na 1 ha powierzchni upraw rolnych, z wyłączeniem traw na gruntach ornych oraz łąk i pastwisk, 250 zł na 1 ha powierzchni łąk i pastwisk oraz traw na gruntach ornych. W przypadku, gdy ze złożonych wniosków będzie wynikało, że zapotrzebowanie na pomoc przekroczy łącznie kwotę 3,9 mld zł, do obliczenia wysokości tej pomocy zastosuje się współczynnik korygujący.

Następnie pani Paulina Szymkowicz z ARiMR podsumowała realizację dopłat za 2021 rok na terenie powiatu pyrzyckiego oraz poinformowała o ilości złożonych wniosków w trwającej kampanii 2022. Przekazała bieżące informacje na temat trwających naborów wniosków m.in. o dofinansowanie do przezimowanych rodzin pszczelich oraz o wsparcie na działalność statutową kół gospodyń wiejskich. W następnej kolejności przedstawiciel ARiMR pan Emil Chyjek omówił  kluczowy nabór wniosków związanych z modernizacją gospodarstw rolnych w dwóch obszarach: rozwój produkcji prosiąt oraz nawadnianie w gospodarstwie. Limit wsparcia, które można otrzymać w całym okresie realizacji PROW 2014-2020 w obszarze rozwój produkcji prosiąt, to 900 tys. zł., lecz w przypadku inwestycji niezwiązanych bezpośrednio z budową, modernizacją budynków inwentarskich (w tym ich wyposażeniem), maksymalna wysokość pomocy to 200 tys. zł. Wsparcie jest przyznawane w postaci refundacji części kosztów kwalifikowanych. Standardowo wynosi 50 procent.

Maksymalna kwota pomocy, jaką można otrzymać w całym okresie realizacji PROW 2014-2020 w obszarze nawadniania, to 100 tys. zł. Wsparcie przyznawane jest w postaci refundacji części kosztów kwalifikowanych. Można otrzymać je na wykonanie nowego nawodnienia, ulepszenie istniejącej instalacji nawadniającej oraz ulepszenie instalacji nawadniającej wraz z powiększeniem nawadnianego obszaru. Poza tym dofinansowanie obejmuje koszty wykonanie ujęć wody, zakup nowych maszyn i urządzeń wykorzystywanych do nawadniania w gospodarstwie, budowy albo zakupu elementów infrastruktury technicznej niezbędnych do nawadniania. Wspomniano również o ogólnopolskim programie finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest, który planowany jest na październik br.

Na zakończenie pan Przemysław Kozak zwrócił również uwagę na temat wypłaty pomocy związanej z suszą i pojawieniem się projektu rozporządzenia określającego m.in. wysokość tej pomocy dla rolników, którzy ponieśli straty. Jak wynika z dokumentu, proponowana stawka dla rolników ma być zróżnicowana w zależności od uprawy i wysokości szkód oraz ma wynosić: 1000 zł na 1 ha powierzchni upraw rolnych, w których wystąpiły szkody w wyniku m. in. suszy w wysokości co najmniej 60% plonu; 500 zł na 1 ha powierzchni upraw rolnych, w których wystąpiły szkody w wyniku suszy w wysokości co najmniej 5% i mniej niż 60% plonu.

            Członkowie kończąc posiedzenie poruszyli jeszcze temat ukończonego już procesu wydzierżawiania obwodów łowieckich i problemu braku koła łowieckiego na wyznaczonym obwodzie, co powoduje brak wykonywania szeroko rozumianej gospodarki łowieckiej, związanej głównie  z brakiem polowań, a także brakiem szacowań szkód i wypłaty odszkodowań.

<<  powrót