<<  powrót
logo-zir-wpisy

W dniu 9 lutego br. odbyło się posiedzenie rady powiatowej powiatu polickiego, którego uczestnikami byli również przedstawiciele instytucji tj.: Powiatowego Urzędu Pracy w Policach – pan Paweł Wieczorkowski i pani Katarzyna Tołkacz, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – pani Joanna Rosińska, Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa SZ Pyrzyce – pan Andrzej Baczyński, Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego PT Szczecin –  panie: Jadwiga Kundera i Katarzyna Kicińska oraz Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska – pani Agnieszka Antoniuk.

Posiedzenie od przywitania rozpoczął przewodniczący pan Marek Szczepankiewicz, po czym głos został oddany panu Pawłowi Wieczorkowskiemu, który przedstawił obecnym jak wygląda stan bezrobocia w powiecie polickim na tle innych powiatów województwa zachodniopomorskiego. Mamy do czynienia z historycznie niską stopą bezrobocia, która wynosi 3,9%. Demografia wraz z dużą ilością miejsc pracy powoduje, że ciągle jest zapotrzebowanie na rynku pracy. Statystycznie na koniec grudnia 2022 roku  zarejestrowanych w PUP w Policach było 1179 osób. Następnie głos zabrała pani Katarzyna Tołkacz, która przedstawiła jak na chwilę obecną wygląda sprawa z zatrudnieniem pracowników głównie z Ukrainy. Przepisy dotyczące zatrudniania cudzoziemców w Polsce reguluje ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2022 r. poz. 690, z późn. zm.) oraz dodatkowo specustawy: 1. Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz 2. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Omówione zostały procedury legalizacji zatrudnienia cudzoziemców na podstawie: 1. Zezwolenia na pracę, 2. Zezwolenia na pracę sezonową, 3. Oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy, 4. Powiadomienie o powierzeniu wykonywania pracy. Przedstawicielka PUP przedstawiła również strukturę narodowościową oraz branże i rodzaje prac wykonywanych przez cudzoziemców, a na zakończenie tematu przekazała obecnym specjalne rozwiązania dotyczące obywateli Ukrainy, które wprowadzone zostały w momencie wybuchu wojny w Ukrainie, mówiące o tym, że obywatel, którego pobyt uznaje się za legalny może m.in.: zarejestrować się w UP jako osoba bezrobotna albo poszukująca pracy; wykonywać działalność gospodarczą na terytorium RP na takich samych zasadach jak obywatele polscy pod warunkiem posiadania PESEL; wykonywać pracę na podstawie umowy o pomocy przy zbiorach przez okres legalnego pobytu.

Następnie członkowie rady powiatowej jednogłośnie zatwierdzili protokół z ostatniego posiedzenia, a zaraz po tym przedstawicielka KRUS pani Jadwiga Kundera skierowała zaproszenie dla dzieci z terenów wiejskich do wzięcia udziału w XIII Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „Bezpiecznie na wsi mamy, niebezpiecznych substancji unikamy”, gdzie termin zgłaszania prac upływa 31 marca br. oraz dla dzieci rolników do udziału w Ogólnopolskim Konkursie dla Dzieci na Rymowankę o Bezpieczeństwie w Gospodarstwie Rolnym. Poinformowała również o wprowadzeniu od 28 stycznia br. szerszego zakresu czynności świadczonych przez pomocnika rolnika – obywatela Ukrainy w okresie legalnego pobytu na terytorium Polski, który może wykonywać w gospodarstwie rolnika wszystkie czynności związane z prowadzeniem działalności rolniczej w zakresie produkcji roślinnej lub zwierzęcej albo pozostające w związku z wykonywaniem tych czynności. Natomiast pani Katarzyna Kicińska poinformowała o zmianach w zasadach przyznawania zasiłku macierzyńskiego z tytułu przysposobienia/przyjęcia dziecka na wychowanie.

Kolejno przedstawicielka ARiMR pani Joanna Rosińska poinformowała obecnych o realizacji dopłat bezpośrednich za 2022 rok oraz o już wydanych decyzjach płatności bezpośrednich. Powiadomiła o naborach wniosków o dofinansowanie w obszarze zielonej energii i nawadniania, wnioski te można składać do 1 marca 2023 roku. Dokumenty przyjmują oddziały regionalne ARiMR właściwe ze względu na miejsce realizacji inwestycji. Wsparcie w obszarze nawadniania – wysokość pomocy wynosi 100 tys. zł, a poziom wsparcia to 60 proc. kosztów kwalifikowanych w przypadku inwestycji realizowanej przez tzw. młodego rolnika lub 50 proc. kosztów kwalifikowalnych w pozostałych przypadkach. Pomoc przyznawana będzie w formie refundacji części kosztów kwalifikowanych, do których należą m.in.: zakup urządzeń do wytwarzania energii elektrycznej z promieniowania słonecznego i jej magazynowania, budowa lub zakup elementów infrastruktury technicznej niezbędnej do ich montażu czy koszty zakupu pomp ciepła. Wsparcie w obszarze zielona energia – wysokość pomocy wynosi 150 tys. zł. Standardowy poziom wsparcia to 50 proc. kosztów kwalifikowanych, a dla tzw. młodego rolnika – 60 proc.

Następnie głos zabrał przedstawiciel KOWR pan Andrzej Baczyński, który na początku przekazał informację na temat dzierżawy i sprzedaży gruntów z KOWR na terenie powiatu polickiego do roku 2022, po czym omówił proces pierwszeństwa nabycia przysługujący dzierżawcy. Przedstawił harmonogram planowanego w 2023 roku rozdysponowania gruntów rolnych znajdujących się na terenie powiatu polickiego, ze szczególnym zwróceniem uwagi na programy restrukturyzacyjne. Na zakończenie dyskutowano jeszcze w sprawie czynszów dzierżawnych.

Na zakończenie przedstawicielka RDOŚ pani Agnieszka Antoniuk zapoznała obecnych z zadaniami Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, a potem przedstawiła możliwość dzierżawy gruntów przez rolników na terenie Rezerwatu Świdwie. Na chwilę obecną przewidywanych do wydzierżawienia jest ok. 440 ha gruntów w przetargu publicznym, do którego przystąpić może każdy. Najdogodniejszy termin to II kwartał. Następnie przedstawiła plan zadań dla obszaru Natura 2000 „Ostoja Wkrzańska”, po czym odpowiadała na pytania związane ze szkodami powodowanymi przez bobry, wilki, żurawie i kormorany.

            Po wystąpieniu wszystkich zaproszonych gości członkowie rady powiatowej zaplanowali następne posiedzenie,  po czym spotkanie zakończono.

<<  powrót