<<  powrót
logo-zir-wpisy

W dniu 9 listopada br. odbyło się posiedzenie nowo wybranej rady powiatowej powiatu polickiego. W spotkaniu oprócz członków rady uczestnikami byli również przedstawiciele: Nadleśnictwa Trzebież pan Jerzy Kolasiński,  Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Szczecinie: pan Maciej Prost – Wojewódzki Lekarz Weterynarii, Małgorzata Stefaniak oraz pani Ewa Rutkowska – powiatowy Lekarz Weterynarii, a także Członek Zarządu ZIR pan Jerzy Kopaszewski.

            Posiedzenie od przywitania rozpoczął przewodniczący pan Marek Szczepankiewicz, po czym członkowie rady powiatowej jednogłośnie zatwierdzili program posiedzenia.

            Następnie głos zabrał przedstawiciel Nadleśnictwa Trzebież, który przedstawił obecnym jak wyglądają zasady odwołania od szacowania szkód łowieckich, przydzielonych do zadań Nadleśnictwa obowiązującą ustawą prawo łowieckie. Odwołanie wnosi się w terminie 7 dni od dnia podpisania protokołu. W celu rozpatrzenia odwołania nadleśniczy dokonuje oględzin lub szacowania ostatecznego, które dokonuje się niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na pisemny wniosek członka zespołu w oględzinach lub szacowaniu ostatecznym może również brać udział przedstawiciel właściwej ze względu na miejsce wystąpienia szkód izby rolniczej.

O terminie oględzin lub szacowania ostatecznego nadleśniczy zawiadamia członków zespołu oraz przedstawiciela izby rolniczej – nie później jednak niż przed upływem 3 dni od dnia otrzymania odwołania. Należy zwrócić uwagę, że niestawiennictwo powyższych osób nie wstrzymuje dokonania oględzin lub szacowania ostatecznego. Po zakończeniu oględzin lub szacowania ostatecznego sporządza się protokół, a dodatkowo do protokołu załącza się opinię przedstawiciela izby rolniczej na temat oszacowania szkody. Następnie członkowie rady podjęli temat związany z planami łowieckimi, dochodząc do wniosku, że plany łowieckie powinny być podobne do tych z lat 80-tych (wtedy nie występował problem ani z dzikami, ani z jeleniami). Ważne jest, aby na terenie całego kraju wprowadzone zostały jednakowe przepisy, a także żeby zintensyfikować redukcję dzików na terenie obwodów łowieckich celem realizacji walki z wirusem Afrykańskiego Pomoru Świń, który dziesiątkuje polskie chlewnie. Poszukiwania padłych osobników mają ograniczoną skuteczność, a dziki lepiej redukować jak są zdrowe. Zapobiega to roznoszeniu wirusa przez drapieżniki i padlinożerców, zwłaszcza krukowate. Pozyskiwanie osobnika z ASF oznacza konieczność utylizacji wszystkich dzików znajdujących się w chłodni, zorganizowanie poszukiwania innych padłych osobników, wynajęcie firmy utylizacyjnej, zaangażowanie PIW. To wszystko wymaga dużego nakładu czasu i generuje potężne koszty.

Zaraz po tym przedstawiciele weterynarii przekazali ogólne informacje związane z wirusową chorobą ASF, na którą chorują wyłącznie świnie i dziki. Choroba ta  bardzo szybko się rozprzestrzenia również na terenie naszego województwa. Podkreślili, że kraj, w którym wystąpi ASF narażony jest na bardzo duże straty ekonomiczne w przemyśle mięsnym oraz hodowli, powodowane upadkami świń, kosztami likwidacji ognisk choroby, a także wstrzymaniem obrotu i eksportu świń, mięsa wieprzowego oraz produktów pozyskiwanych od  świń. Przedstawione zostało postępowanie w przypadku znalezienia padłego dzika oraz zasady zmierzające do eliminacji wirusa. Należy pamiętać, że tylko ścisłe przestrzeganie tych zasad minimalizuje ryzyko ewentualnego rozprzestrzenienia się choroby, w tym ryzyko wprowadzenia ASF do gospodarstw, w których utrzymywane są świnie.

Kończąc powyższy temat wojewódzki lekarz weterynarii zobrazował jeszcze proces rozprzestrzeniania się ognisk ASF głównie na terenie naszego województwa oraz zaapelował o zgłaszanie każdego przypadku podejrzenia zakażenia ASF.

Na zakończenie posiedzenia przedstawiciele rady powiatowej powiatu polickiego będący jednocześnie członkami WZ ZIR przekazali relację z odbytego w dniu 27 października br. posiedzeniu Walnego Zgromadzenia VII kadencji Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej.  

<<  powrót