<<  powrót
logo-zir-wpisy

11 stycznia 2022 roku odbyło się posiedzenie Rady Powiatowej ZIR powiatu łobeskiego. Posiedzenie poprowadził delegat pan Jan Kubik. Uczestnikiem posiedzenia był również przedstawiciel Solidarności RI powiatu Łobez, który poinformował o zaplanowanym na 18 stycznia proteście. Protest organizuje NSZZ Rolników Indywidualnych “Solidarność”. Uczestnicy protestu mają sześć postulatów, m.in.:

1.  Polityka państwa Polityka państwa polskiego w obszarze rolnictwa musi uwzględniać specyfikę rolnictwa Polski Północnej i Zachodniej. Zgodnie z ustawą o kształtowaniu ustroju rolnego, gospodarstwa rodzinne to gospodarstwa do 300 ha. Zdecydowanie przeciwstawiamy się różnicowaniu gospodarstw rodzinnych pod względem dostępu do mechanizmów wsparcia Unii Europejskiej. Rozwiązania przyjęte w ramach Europejskiego Zielonego Ładu nie mogą zagrażać suwerenności żywnościowej naszego kraju.

2. Tarcza antykryzysowa dla rolnictwa- Postulujemy pilne przygotowanie i wdrożenie rozwiązań łagodzących ujemne skutki spowodowane pandemią, wieloletnimi niekorzystnymi warunkami pogodowymi oraz kryzysem wywołanym gwałtownym wzrostem kosztów produkcji rolnej.

3. Susza w rolnictwie – Zwracamy się do Rządu RP o pilne rozwiązanie problemu odszkodowań za skutki suszy w 2021 roku w województwie zachodniopomorskim. Żądamy, aby odszkodowanie wynosiło po 1000 złotych do hektara uprawy jarej i upraw strączkowych oraz po 700 złotych do hektara uprawy ozimej, przy czym łąki i pastwiska powinny być traktowane jak uprawy ozime. Żądamy zmiany zasad definiowania zjawiska suszy i branie pod uwagę kumulacji wysokich temperatur w krótkim okresie czasu oraz innych czynników wpływających na obniżenie plonów. Z powodu wadliwego funkcjonowania aplikacji suszowej żądamy, aby wszystkie wnioski złożone w aplikacji suszowej uznać za wnioski powyżej 30 procent strat w gospodarstwach. Żądamy rozłączenia produkcji zwierzęcej od roślinnej przy obliczaniu skutków suszy.

4. Gospodarowanie ziemią z zasobu WRSP- Domagamy się dokonania w trybie pilnym zmian w ustawie z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa w sposób umożliwiający rozłożenie na okres do 25 lat zobowiązań wynikających z zakupu nieruchomości z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa. Domagamy się konsekwentnego wyegzekwowania zobowiązań wynikających z ustawy z dnia 16 września 2011 roku o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa dotyczących wyłączenia 30 procent dzierżawionych gruntów.

5. Holding spożywczy- Opowiadamy się za zagwarantowaniem wpływu rolników na działanie przyszłego holdingu rolno-spożywczego poprzez udziały lub przedstawicielstwo w radach nadzorczych.

6. Ubezpieczenia rolnicze – Domagamy się pilnego wprowadzenia systemu zarządzania ryzykiem w rolnictwie.

Po omówieniu tych postulatów spotkanie zakończono.

 

<<  powrót