<<  powrót

Dnia 22 listopada br. w Gminnym Ośrodku Kultury w Siemyślu odbyło się posiedzenie Rady Powiatowej  ZIR powiatu kołobrzeskiego.

Pierwsze posiedzenie Rady Powiatu Kołobrzeskiego VII Kadencji  ZIR odbyło się według następującego porządku obrad:

1.Plan pracy RP na 2024 rok (propozycje)

2.Informacja dotycząca wysokości stawki w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia stawki podatku rolnego na rok  podatkowy 2024  podanej przez  GUS , stanowisko RP w poszczególnych gminach powiatu kołobrzeskiego .

3. Sprawa przedłużenia umowy dzierżawy Spółce

4. Podsumowanie prac komisji klęskowych na terenie powiatu na dzień posiedzenia rady.

5. Sprawy bieżące i wnioski, dyskusja.

Posiedzeniu przewodniczyła przewodnicząca pani Krystyna Grega, która przywitała przybyłych na posiedzenie członków rady i stwierdzając kworum odczytała porządek obrad, proponując wprowadzenie punktu 4 przez głosowanie.

Porządek obrad z wprowadzonym kolejnym tematem został jednogłośnie przyjęty przez radę.

Realizując porządek posiedzenia został omówiony plan  pracy rady na 2024 r.  

Następnie  omówiono stanowiska samorządów  6  gmin Powiatu Kołobrzeskiego, do których rada złożyła wnioski o obniżenie stawki ceny 1 dt żyta wyliczonej  przez  GUS będącą  podstawą do naliczenia podatku rolnego na 2024 r. Proponowane stawki obniżeń średniej ceny skupu żyta przez lokalne samorządy lub brak takich propozycji wydaje się być brakiem zrozumienia dla  obecnie bardzo trudnej sytuacji w rolnictwie.

W kwestii prac komisji klęskowych (susza i nawalne deszcze), wszyscy byli zgodni, że pracy było dużo. Jeszcze nie we wszystkich gminach się one zakończyły . Dotyczy to nawalnych deszczy , gdyż te wnioski muszą zostać zakończone protokołami z wyliczeniem strat, przyjęte i podpisane przez rolników. A już pojawiają się sytuacje odmowy podpisania protokołów przez rolników i skargi na pracę komisji.

W ostatnim punkcie obrad rada wypracowała wnioski, które skierowane zostały do Zarządu ZIR.

<<  powrót