<<  powrót

Tematyka posiedzenia: Przygotowanie programu wtórnej restrukturyzacji po Spółce Lind, omówienie zasad opiniowania przez Radę Powiatową, informacja o stanie Zasobu WRSP w powiecie kołobrzeskim, informacja dotycząca składania wniosków suszowych, informacja ARiMR na temat płatności oraz programów pomocowych oraz wolne wnioski.
Ze względu na brak przedstawicieli KOWR, tematy związane ze stanem Zasobu w powiecie oraz wtórnej restrukturyzacji nie mogły być szczegółowo omówione.
W posiedzeniu licznie uczestniczyli okoliczni rolnicy, Zarząd ZIR, Pani Stefania Gruchot z TZDR, Pani Deskiewicz BP ARiMR , Piotr Kopcewicz mecenas ZIR.

p. Stefania Gruchot – omówiła obecną sytuację dotyczącą suszy, przedstawiła wg. raportu IUNG zagrożenia suszy w poszczególnych gminach oraz zmiany dotyczące szacowania – brak już komisji, która fizycznie sprawdzała uprawy, w pozostałych szkodach bez zmian zgodnie z ustawą o ubezpieczeniach.
Omówiła krok po kroku jak zgłosić szkodę spowodowana suszą w aplikacji. Trawy na gruntach ornych traktowane są jak zboża. Protokół generuje się dopiero przy stratach powyżej 30%. Obecnie ten rok jest „testowany”.

ARiMR p. Ewa Deskiewicz – omówiła pomoc z „Cowidu” dla producentów zwierząt. W tej pomocy będzie brany pod uwagę stan zwierząt na dzień 1 marca 2020 (bydło, trzoda, owce, kozy)min. Płatność będzie uzależniona od wielkości stada, min. 3 szt. – stawka ryczałtowa powyżej 20 szt. i ta pomoc nie wchodzi do pomocy de mininis. Zaliczki będą wypłacane od 16 października. W ramach 70% zaliczek może się zdarzyć tak, że z puli budżetu krajowego może być ta zaliczka „do” 70% .

Pan Leszek Bany – obecnie część gruntów wraca do Zasobu i powinniśmy podjąć wszelkie działania aby zatwierdzić program wtórnej restrukturyzacji. Grunty mają wrócić w 2021 roku i jeśli teraz nie dopilnujemy tej restrukturyzacji to może się zdarzyć, że nie wszystkie grunty wrócą a jest to około 915ha. Do końca maja br. miała być zakończona restrukturyzacja ale przez Cowid 19 zostało wszystko wstrzymane! Przedstawił również zasady wydawania opinii wydawanej przez RP jakie daje możliwość zgodnie z ustawą, co potwierdził mecenas.
Pan Jerzy Mariak omówił działanie Rady Społecznej przy Dyrektorze KOWR. W marcu br. skończyła się działalność Rad Społecznych przy KOWR – do dnia dzisiejszego obowiązuje Zarządzenie Generalnego Dyrektora KOWR, które wstrzymało działalność tych Rad w całym kraju. Duże wątpliwości budzą zapytania KOWR dot. np. dzierżaw. Dlaczego KOWR w swoich zapytaniach raz podaje nazwisko dzierżawcy raz nie. Raz jest 7 dni na wydanie opinii raz 3. Od czego to zależy?

„Europejski Zielony Ład” to projekt reform polityki klimatycznej Unii Europejskiej zaproponowany przez nową przewodniczącą KE. Jeżeli nie będziemy walczyć i zostanie taka propozycja tej polityki klimatycznej, jaką przedstawia UE, to rolnicy polscy będą musieli ograniczyć produkcję. Czy będzie to obowiązywało we wszystkich państwach czy tylko dotyczy to Polski? Należy zaangażować się w ten temat, aby nie było za późno ze szkodą dla polskich rolników.

Omawiano również min. temat zmiany kryteriów do przetargów ofertowych, stawianie stacji meteorologicznych w powiatach, wyłączenia gruntów z obwodów łowieckich np. w przypadku wyłączenia np. 2 ha z obwodu nie powinna być procedowana sprawa ponownego dzierżawienia a jedynie – decyzja zmiany obszaru pomniejszona o wyłączony obszar. Koło dalej dzierżawi obwód i prowadzi gospodarkę łowiecką.
Postępowanie w przypadku szkód wyrządzonych w czasie braku dzierżawcy obwodu rolnicy mogą zabezpieczyć się jedynie przez sporządzenie operatu szacunkowego przez biegłego.

Zaproszenie do konkursu „Smaki zamknięte w słoiku”, organizowanym przez Zachodniopomorską Izbę Rolniczą.

<<  powrót