<<  powrót

W dniu 26 października 2021r. o godz. 10:00 w Barlineckim Ośrodku Kultury odbyło się wspólne posiedzenie Rad Powiatowych powiatów Myślibórz, Gryfino i Wałcz.

Tematyka posiedzenia:

  1. Wydział Infrastruktury, Rolnictwa i Rozwoju Regionalnego UW w Szczecinie – Sytuacja w rolnictwie w województwie zachodniopomorskim w związku z suszą (aplikacja).
  2. KOWR – przetargi w powiatach Gryfino, Myślibórz, Wałcz.
  3. Grupa Azoty S.A. – obecna sytuacja cenowa na rynku nawozów.
  4. Dyskusja.
  5. Wolne wnioski i zapytania.

Na wstępie Przewodnicząca Rady powiatowej ZIR w Myśliborzu podziękowała za przybycie i powitała zebranych członków rad oraz zaproszonych gości. Następnie przeszła do odczytania porządku obrad, do którego nie wniesiono uwag. Prowadząca spotkanie oddała głos p. Urszuli Gajewskiej – Kierownik Oddziału Rolnictwa i Środowiska w Urzędzie Wojewódzkim Wydziału Infrastruktury, Rolnictwa i Rozwoju Regionalnego. P. Kierownik przedstawiła informacje na temat wniosków złożonych poprzez aplikację suszową. Urząd wojewódzki na dzień 20 października 2021r. ma dostęp do 4 666 szt. wniosków. Przedstawiała szczegółowo ilość wniosków złożonych w poszczególnych gminach i podała liczbę gospodarstw na terenie tych gmin, w których system wyliczył straty powyżej 30%.  Obecni na sali zgłaszali wiele zastrzeżeń względem funkcjonowania aplikacji, podając wiele przykładów występowania zjawiska suszy w rzeczywistości, a która nie była odnotowana przez IUNG w Puławach.  Działanie aplikacji nie jest oceniane pozytywnie przez rolników. Pani Kierownik odnosząc się do przedstawionych zastrzeżeń zapewniła, że urząd przekazuje wszelkie uwagi odnośnie funkcjonowania aplikacji do ministerstwa rolnictwa, a wiele z tych uwag jest na bieżąco korygowanych.  Zaapelowała także o wypełnianie ankiet dotyczących działania aplikacji.

Następnie p. Przewodnicząca poprosiła Burmistrza Barlinka o zabranie głosu. P. Burmistrz podziękowała za zaproszenie i przekazał jedną z istotniejszych dla rolników z gminy Barlinek informacje. Mianowicie gmina Barlinek złożyła wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej, który został rozpatrzony pozytywnie. Dzięki pozyskanym środkom gmina wkrótce uruchomi miejsce, które będzie odbierać ww. odpady.  

Następnym tematem była informacja odnośnie przetargów organizowanych przez KOWR dotyczących nieruchomości położonych na terenach powiatów Myślibórz, Gryfino i Wałcz. Informacje na ten temat przedstawiła p. Kamila Buczek z Wydziału Kształtowania Ustroju Rolnego i Gospodarowania Zasobem OT KOWR w Szczecinie (powiat Myślibórz i Gryfino), a dane dotyczące powiatu wałeckiego przedstawił kierownik sekcji KOWR z Wałcza. Najwięcej uwagi poświęcono przetargom planowanym na terenie powiatu Gryfino. Rozmawiano m.in. o spółce „Wesoła”, której większościowy udział jest w posiadaniu KOWR, a obecnie trwają prace nad przejęciem całości udziałów. Dyskutowano także na temat spółki Europlon – umowa dzierżawy została przedłużona na rok. Natomiast obecny na spotkaniu Prezes spółki Agromyśl poinformował zebranych, że spółka nie zamierza ubiegać się o przedłużenie umowy dzierżawy. Ponadto rozmawiano również o potrzebie stworzenia definicji aktywnego rolnika oraz ewentualnej zmianie kryterium KRUS, co leży w gestii rady społecznej działającej przy KOWR OT w Szczecinie i Koszalinie. Zgromadzeni zadawali wiele pytań odnośnie planowanych rozdysponowań, na które p. Kierownik Kamila Buczek oraz p. Andrzej Barczyński z sekcji KOWR w Pyrzycach udzielali odpowiedzi.

W dalszej kolejności przedstawicielki Grupy Azoty p. Anna Tarocińska – Członek zarządu w Grupie Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A. i p. Beata Furmańczyk Dyrektor Handlowa Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A. omówiły sytuacje związaną z kryzysem na rynku nawozów w Polsce. P. Prezes w swoim wystąpieniu podkreśliła, że zakłady Chemiczne Police mimo wysokich cen gazu i surowców jako jeden z nielicznych zakładów produkcyjnych nie wstrzymał produkcji tak jak wielu europejskich wytwórców. Przedstawicielki grupy azoty pokrótce przedstawiły sytuacje na rynkach europejskich i światowych. Następnie odpowiadały na wile pytań odnosząc się do trudnej sytuacji w jakiej znaleźli się rolnicy. Nawiązując kolejno do przedstawianych uwag przedstawicielki Grupy Azoty zapewniły o chęci podjęcia działań i spotkania z Zarządem ZIR w celu wypracowania metod mających na celu polepszenie dostępności nawozów dla rolników na rynku.

Dyskusja w ww. tematach była bardzo ożywiona. Podjęto m.in. decyzje o wypracowaniu wniosków, które zostaną zgłoszone  Zarządowi ZIR.

  1. Należy podejmować dalsze działania w celu usprawnienia działania aplikacji suszowej i systemu monitorowania suszy.
  2. W związku z sytuacja na rynku nawozów – wniosek o podjęcie niezbędnych działań mających na celu wprowadzenia zmian w terminach stosowania nawozów azotowych.
<<  powrót