<<  powrót

Zarząd Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej dnia 15 października 2020 r. podpisał z Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” Umowę o utworzeniu Związku Wzajemności Członkowskiej „Pomorze Zachodnie”.

Podpisana umowa ma na celu dbanie o wzajemne interesy ubezpieczeniowe, rozwijanie świadomości ubezpieczeniowej oraz upowszechnianie wiedzy o ubezpieczeniach wzajemnych wśród rolników z terenu Pomorza Zachodniego. Istotnym elementem podpisanej umowy jest także promowanie prewencji ubezpieczeniowej.

W Towarzystwie Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” funkcjonują związki wzajemności członkowskiej utworzone przez środowiska rolnicze, samorządowe i kościelne. Zgodnie ze Statutem TUW „TUW” tworzą one na Walnym Zgromadzeniu Kurię Związkową, a ich członkowie ubezpieczeni w TUW „TUW” posiadają prawo głosu, a tym samym prawo do współdecydowania o działalności i rozwoju TUW „TUW”. Największe związki wzajemności członkowskiej desygnują swoich przedstawicieli do Rady Nadzorczej TUW „TUW”.

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” jest ogólnopolskim, pierwszym reaktywowanym dzięki zmianom w polskim prawie ubezpieczeniowym, towarzystwem korzystającym z wzajemnościowej formuły realizacji ubezpieczeń. Wzajemność ubezpieczeniowa – to droga do gospodarowania własnymi pieniędzmi. Wypracowany zysk, którym dzielą się akcjonariusze w spółkach akcyjnych, w Towarzystwie nazywa się nadwyżką wracającą do ubezpieczonych.

O TUW:

  • działa w formie prawnej Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych, z nazwą własną „TUW”, która jest alternatywą dla innej formy – Spółki Akcyjnej.
  • Ustawa o działalności ubezpieczeniowej z dnia 28 lipca 1990 roku przywróciła instytucję ubezpieczeń wzajemnych.
  • w lutym 1992 roku Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych zostało wpisane do rejestru towarzystw wzajemnych, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie jako TUW numer 1.
  • działa od 1992 roku, pod nadzorem Komisji Nadzoru Finansowego – jak wszystkie Zakłady Ubezpieczeń w Polsce.
  • nie ma zewnętrznych właścicieli, czyli akcjonariuszy, nikt na jego działalności nie zarabia,
  • działa non profit czyli nie kierując się osiągnięciem zysku,
  • zasady funkcjonowania Towarzystwa określa Statut najwyższą władzą jest Walne Zgromadzenie Członków,
  • zajmuje się wszystkimi rodzajami umów ubezpieczeń majątkowych,
  • bezpieczeństwo Członków dodatkowo zapewnia dobra reasekuracja umów ubezpieczenia,
  • nie korzysta z płatnej, komercyjnej reklamy,
<<  powrót