<<  powrót

– Od 18 grudnia 2020 roku do 15 lutego 2021 roku trwały konsultacje społeczne dotyczące Planu Strategicznego dla Polski – podkreślił minister rolnictwa i rozwoju wsi Grzegorz Puda. Szef resortu podsumował dziś zakończenie I etapu konsultacji.

minister rolnictwa i rozwoju wsi Grzegorz Puda i dyr. Joanna Gierulska

I etap zakończony – wypłynęło 3,5 tys. postulatów

– To były pierwsze konsultacje społeczne. Drugie, po zmianach, przewidujemy na maj-czerwiec 2021 roku – poinformował minister.

Opinie, uwagi oraz wyniki wszystkich konsultacji, również tych na poziomie UE, będą podstawą do przygotowania finalnego projektu Planu Strategicznego WPR na lata 2023-2027. Gotowy projekt zostanie przedłożony do zaopiniowania przez Komitet Monitorujący realizację Planu, we wrześniu 2021 roku. Następnie zostanie on przedstawiony Radzie Ministrów i ostatecznie trafi do akceptacji Komisji Europejskiej.

 Wpłynęło ponad 3 i pół tysiąca wniosków, propozycji i postulatów, z których najwięcej zgłosiły osoby fizyczne, czyli rolnicy i mieszkańcy obszarów wiejskich. Stanowili oni 30 proc. zgłaszających – podkreśliła dyrektor departamentu wspólnej polityki rolnej Joanna Gierulska.

Dyrektor Gierulska przekazała informacje o przebiegu konsultacji. Zaznaczyła, że prace nad Planem trwały wiele miesięcy, a formalne konsultacje prowadzone były na przełomie roku 2019 i 2020.

W konsultacjach brało udział wiele organizacji i związków rolniczych, instytutów i ośrodków doradztwa rolniczego.

Minister Grzegorz Puda poinformował, że ze względu na duże zainteresowanie konsultacjami Planu pozostawiona zostanie aktywna ankieta internetowa.

 Dzięki temu będziecie Państwo mogli się dzielić z nami swoimi pomysłami, wiedzą i doświadczeniem na kolejnych etapach prac nad dokumentem strategicznym, a szczegóły znajdziecie Państwo na stronach internetowych ministerstwa   podkreślił minister.

Co dalej?

– Przewidywany termin przekazania dokumentu do zatwierdzenia KE to listopad 2021 roku. Natomiast zakończenie procesu negocjacyjnego przewidujemy w maju 2022 roku – zaznaczył minister Grzegorz Puda.

Dyrektor Joanna Gierulska zwróciła uwagę, że dopiero druga wersja Planu Strategicznego, po zawarciu w nim uwzględnionych uwag i propozycji, będzie uzupełniona o środki finansowe i propozycje stawek płatności.

Szef resortu rolnictwa poinformował, że głównymi obszarami, nad którymi w szczególności prowadzone będą praca są:

  1. Rozwiązania, które umożliwią szczególne wsparcie gospodarstw rodzinnych, które czerpią dochody z pracy w rolnictwie i potrzebują wsparcia na dalszy rozwój.
  2. Dobrostan zwierząt jako jeden z potencjalnych ekoprogramów, co wpłynie na poprawę sytuacji ekonomicznej rolników-rzeczywiście zajmujących się produkcją zwierzęcą.
  3. Wymiana pokoleń – przygotowanie rozwiązań, które z jednej strony zachęcą młodych rolników do przejmowania gospodarstw, a jednocześnie dadzą alternatywę ich rodzicom.

Uczestnicy dzisiejszej konferencji podkreślili, że druga wersja Planu również zostanie poddana konsultacjom. Podziękowali jednocześnie za aktywny udział  w dotychczasowych pracach nad Planem.

– Bardzo dziękuję wszystkim, którzy tak licznie wzięli udział w konsultacjach społecznych. Dziękuję rolnikom, organizacjom, producentom – wszystkim tym, którzy w ramach prac nad projektem dzielili się ze mną swoimi uwagami, także w trakcie spotkań – powiedział minister

Dobre wyniki w handlu zagranicznym

– Jest jeszcze jedna dobra wiadomość dla Polaków. Z opracowań Biura Analiz i Strategii Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa wynika, że dalszym ciągu utrzymują się tendencje wzrostowe w polskim eksporcie artykułów rolno-spożywczych – poinformował minister Grzegorz Puda.

– W 2020 r. sprzedaż artykułów rolno-spożywczych za granicę osiągnęła nienotowany dotąd poziom 34 mld EUR, o ponad 2 mld EUR wyższy niż rok wcześniej co oznacza wzrost o 7% w porównaniu z rokiem 2019 – dodał minister.

Szef resortu rolnictwa zwrócił uwagę, że na wzrost eksportu miały wpływ nie tylko dobre wyniki sprzedaży zagranicznej, ale także korzystny dla eksporterów kurs złotego do euro i dolara amerykańskiego, co sprzyjało konkurencyjności cenowej polskich produktów rolno-spożywczych na rynku międzynarodowym. To ważne informacje zwłaszcza dla polskiej gospodarki. Pomimo pandemii koronowirusa w 2020 r., wzrost udziału wpływów uzyskanych ze sprzedaży zagranicznej artykułów rolno-spożywczych w polskim eksporcie osiągnął 14,3% wobec 13,3% w roku 2019.

– Do tego sukcesu oczywiście przyczynili się również polscy rolnicy i producenci za co należą się im ogromne podziękowania. Zrobimy wszystko, aby te tendencje się utrzymały – powiedział minister.

Kupujmy polskie produkty

Szef resortu rolnictwa kolejny raz zachęcił również do solidarności z polskimi rolnikami.  

– Kupujmy produkty bezpośrednio od nich, od małych lokalnych producentów. Kupujmy polskie produkty żywnościowe, to ważne dla nas, dla naszego zdrowia i naszej polskiej gospodarki – podkreślił Grzegorz Puda.

<<  powrót