<<  powrót
logo-zir-wpisy

Odpowiadając na wniosek Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej (znak pisma: ZIR/DL/44/23), w którym wnosimy o pilne wprowadzenie zmiany Rozporządzenia MRiRW w sprawie wartości klimatycznego bilansu wodnego dla poszczególnych gatunków roślin uprawnych i gleb oraz szcześciodekadowego okresu monitorowania przekazany przez Krajową Radę Izb Rolniczych przy piśmie zn. KRIR/KK/158/23 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi informuje, że System Monitoringu Suszy Rolniczej w Polsce (SMSR) prowadzony jest w okresie wegetacyjnym, czyli w tej części roku, w której istnieją warunki klimatyczne sprzyjające rozwojowi roślin.

Okres wegetacyjny rozpoczyna się 31 marca, a kończy 8 listopada i obejmuje dni, gdy średnia dobowa temperatura powietrza jest wyższa niż 5º C. Temperatura powietrza niższa niż w okresie wegetacyjnym nie sprzyja rozwojowi roślin, ponieważ procesy fizjologiczne ozimin są zahamowane przez niską temperaturę. W tej sytuacji nie ma uzasadnienia do prowadzenia monitoringu suszy w okresie, gdy nie zachodzi wegetacja roślin.

Warunki wilgotnościowe w okresie późnej jesieni, w zimie i w okresie wczesnej wiosny nie powodują strat w uprawach rolniczych spowodowanych niedoborami wody. Natomiast straty w tym okresie wynikają z wymarzania roślin, wyprzenia, wysmalania, wysadzania lub wymoknięcia.

Obniżenie wartości progowych KBW i prowadzenie monitoringu suszy rolniczej przez cały rok spowodowałby znaczne zmniejszenie obszaru suszy rolniczej w Polsce.

Poza tym na obniżenie plonów obniżenie plonów , oprócz niedoborów wody i złego przezimowania roślin, istotny wpływ mają też inne czynniki pogodowe jak: przymrozki, nawalny, gradobicie, wysoka temperatura powietrza, a także inne czynniki jak: choroby roślin, zachwaszczenie, działalność szkodników lub podtopienia.

Obecnie Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach rozbudowuje SMSR o teledetekcję satelitarną, opartą na wysokorozdzielczych danych z sensorów: Sentinel-1 (obrazy radarowe) i Sentinel-2 (obrazy wielospektralne).

Opracowane w IUNG -PIB algorytmy monitoringu upraw będą mogły być zastosowane dla całej rolniczej przestrzeni produkcyjnej, a analizy będą mogły być przeprowadzone w skali działek rolnych.

<<  powrót