<<  powrót

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi odpowiadając na pisma KRIR z dnia 29 kwietnia oraz 17 maja br. podziękował za zaangażowanie w prace nad Krajowym Planem Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) i uwagi zgłoszone w trakcie trwających konsultacji publicznych. W piśmie informuje, że obecny kształt KPO to wynik niełatwych dyskusji ze służbami Komisji Europejskiej oraz dużego zaangażowania MRiRW i współpracy innych resortów przy projektowaniu wsparcia dla sektora rolno-spożywczego oraz podmiotów działających na obszarach wiejskich. Dzięki tym wysiłkom udało się wypracować bardziej korzystne dla rolników i przetwórców rolno-spożywczych brzmienie KPO w stosunku do pierwotnych założeń KPO z III kwartału 2020 r.

W szczególności:

  • zwiększono ponad dwukrotnie budżet przeznaczony na inwestycje w podmiotach przetwórstwa rolno-spożywczego,
  • dodano nowe formy wsparcia służące transformacji cyfrowej gospodarstw rolnych,
  • dodano nowe formy wsparcia służące zielonej transformacji gospodarstw rolnych,
  • dodano nowe formy wsparcia służące ułatwieniu sprzedaży bezpośredniej od rolnika,
  • dodano inwestycję za 667 mln euro, której celem jest m.in. kompleksowe zarządzanie zasobami wodnymi,

MRiRW podkreśla również, że podziela pogląd, że środki KPO przeznaczone na rozbudowę potencjału badawczego w sektorze rolno-spożywczym powinny być przeznaczone na opracowanie rozwiązań służących spełnieniu celów Europejskiego Zielonego Ładu, co też potwierdza dobór projektów w tej inwestycji KPO.

Odnosząc się do kwestii rolnictwa precyzyjnego, MRiRW odpowiada, że oprócz wsparcia w ramach KPO prowadzone są prace nad uwzględnieniem rolnictwa precyzyjnego i szerzej rozwiązań rolnictwa 4.0. w Planie Strategicznym WPR 2023-2027, gdzie zaprojektowano m.in. interwencję pn. Rozwój usług na rzecz rolnictwa i leśnictwa. W ramach tej interwencji planuje się m.in. wsparcie w zakresie świadczenia usług w zakresie wykorzystania technologii cyfrowych (rolnictwo 4.0) w następujących obszarach tematycznych: ograniczenie zużycia środków ochrony roślin, zrównoważone gospodarowanie zasobami wodnymi, nowoczesne zarządzanie stadem zwierząt.W projekcie PS WPR 2023-2027 znalazły się również interwencje o charakterze płatności do powierzchni (lub zwierząt) będące inwestycjami w gospodarstwach rolnych, służącymi ochronie środowiska i klimatu, w tym pozwalającymi ograniczyć presję rolnictwa na środowisko naturalne oraz klimat. W ramach tego typu interwencji rolnicy będą mogli ubiegać się o dofinansowanie na urządzenia lub maszyny np. do aplikacji nawozów naturalnych, mineralnych i wapniowych w tym precyzyjnego dawkowania nawozów, aplikacji doglebowej, stosowania środków ochrony roślin z rozwiązaniami ograniczającymi ryzyko ich zniesienia, uprawy bezorkowej. W ramach ekoschematów znajduje się takie działanie jak „Opracowanie i przestrzeganie planu nawożenia (w tym wariant z wapnowaniem) z wykorzystaniem narzędzia FaST”.

Ponadto KOWR realizuje program zaciągania pożyczek ze środków Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa. Beneficjentami programu mogą być rolnicy prowadzący gospodarstwa rodzinne, które realizują przedsięwzięcia rozwijające obszary wiejskie poprzez działania  innowacyjne lub rozwojowe, w zakresie np. produkcji, hodowli czy przetwórstwa. W tym zakresie możliwe do sfinansowania są projekty i działania z zakresu rolnictwa precyzyjnego, czy także szerzej z zakresu rolnictwa 4.0. Pożyczki są przyznawane na atrakcyjnych warunkach z możliwością spłaty w ratach rocznych kwartalnych czy miesięcznych w terminie do 6 lat.

Nawiązując do postulatu wydzielenia w każdym komponencie 40% środków na rolnictwo i obszary wiejskie MRiRW zapewnia, że choć jest za jak najszerszym wsparciem zarówno sektora rolnospożywczego, jak i obszarów wiejskich środkami KPO, to należy mieć na uwadze, że nie dla każdego komponentu takie rozwiązanie ma racjonalne uzasadnienie z uwagi na fakt, że część inwestycji  reform dotyczy rozwiązań adresowanych do całego społeczeństwa (jak np. usługi zdrowia).

Poniżej zamieszczamy całą korespondencję i treść odpowiedzi.

<<  powrót