<<  powrót

W odpowiedzi MRiRW informuję, że zgodnie z przepisami rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. poz. 187, z późn. zm.) od 2020 r. szkody powstałe w wyniku suszy szacowane są za pośrednictwem aplikacji „Zgłoś szkodę rolniczą”. W 2023 r. producenci rolni mogli
złożyć wniosek o oszacowanie szkód, za pomocą publicznej aplikacji, do dnia 17 listopada 2023 r.
Należy podkreślić, że zgodnie z obowiązującymi przepisami wniosek o oszacowanie szkód powstałych w wyniku suszy producent rolny jest zobowiązany opatrzyć podpisem zaufanym. Protokół albo kalkulację oszacowania szkód powstałych w wyniku suszy można pobrać wyłącznie w przypadku, jeśli wniosek został podpisany Profilem Zaufanym, „klikając” w numer gospodarstwa. Natomiast jeśli po zalogowaniu się do aplikacji widnieje status „wniosek w edycji”, wówczas nie ma możliwości wygenerowania i pobrania protokołu lub kalkulacji z uwagi na to, że zgodnie z wyjaśnieniami administratora aplikacji wniosek nie został skutecznie podpisany. Przedstawiając powyższe pragnę podkreślić, że wszyscy producenci rolni, którzy skutecznie podpisali Profilem Zaufanym wnioski o oszacowanie szkód powstałych w wyniku suszy w 2023 r. od końca listopada 2023 r. mogli pobierać protokoły lub kalkulacje oszacowania szkód. Jednocześnie informuję, że zgodnie z przepisami rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa producent rolny do wniosku o pomoc w związku z wystąpieniem w 2023 r. szkód spowodowanych przez suszę był zobowiązany dołączyć uwierzytelniony wydruk protokołu oszacowania szkód albo kalkulacji oszacowania szkód, które zawierają informację o powierzchni upraw rolnych, na której powstały szkody spowodowane wystąpieniem w 2023 r. suszy w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich.
Raport oszacowania szkód sporządzany przez komisję powołaną przez wojewodę zawiera jedynie :
1) imię i nazwisko, adres oraz numer identyfikacyjny producenta rolnego nadawany
w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji
gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności oraz miejsce
położenia gospodarstwa rolnego;
2) informacje o powierzchni upraw rolnych, w których powstały szkody
spowodowane wystąpieniem suszy, zgodnej z wnioskiem o przyznanie płatności w
rozumieniu przepisów o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego
w roku, w którym jest składany ten wniosek;
3) procentową wysokość oszacowanych szkód;
4) imiona i nazwiska członków komisji oraz ich adresy poczty elektronicznej;
5) datę oszacowania szkód.
A zatem ww. raport nie zawiera wszystkich danych niezbędnych do potwierdzenia spełniania przez wnioskującego o pomoc producenta rolnego wymogów do przyznania pomocy w związku z wystąpieniem w 2023 r. suszy. Odnośnie sumowania szkód, uprzejmie informuję, że proces szacowania szkód powstałych w wyniku suszy za pośrednictwem aplikacji jest nieco odmienny od szacowania szkód powstałych w wyniku pozostałych niekorzystnych zjawisk atmosferycznych przez komisje powołane przez wojewodów, co wpływa na brak możliwości ich łączenia.

<<  powrót