<<  powrót

W odpowiedzi na wniosek samorządu rolniczego dotyczący wprowadzenia indeksacji emerytur rolniczych o stopień inflacji, resort rolnictwa przekazał poniższe informacje.

“(…) W projekcie planu finansowego Funduszu Emerytalno-Rentowego KRUS na 2022 rok oszacowano waloryzację emerytur rolniczych na kwotę 419 mln zł, przy uwzględnieniu wskaźnika waloryzacji 104,0%.

Emerytura podstawowa oraz emerytury i renty z ubezpieczenia podlegają corocznie waloryzacji w terminie wskazanym dla waloryzacji emerytur i rent przysługujących na podstawie przepisów emerytalnych, tj. przepisów ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Waloryzacja emerytury podstawowej polega na pomnożeniu kwoty tej emerytury przez wskaźnik waloryzacji ustalony zgodnie z przepisami emerytalnymi.

Waloryzacja emerytury oraz renty z ubezpieczenia polega na pomnożeniu zwaloryzowanej kwoty emerytury podstawowej przez wskaźnik wymiaru świadczenia.
Jeżeli zwaloryzowana kwota emerytury lub renty z ubezpieczenia jest niższa od kwoty najniższej emerytury określonej w przepisach emerytalnych, wysokość takiego świadczenia podwyższa się z urzędu do tej kwoty.

Prezes KRUS ogłasza, w formie komunikatu, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, co najmniej na 7 dni roboczych przed najbliższym terminem waloryzacji, obowiązującą od tego terminu kwotę emerytury podstawowej.

Dodatki i świadczenia pieniężne wypłacane obok emerytury lub renty rolniczej oraz kwoty maksymalnych zmniejszeń emerytur i rent rolniczych podlegają podwyższeniu poprzez ich pomnożenie przez ustalony wskaźnik waloryzacji.

Prognozowany wskaźnik waloryzacji na 2022 r. przewiduje się na poziomie 104,98%. Ostateczna wartość będzie znana w lutym 2022 r. Na jego wysokość wpłyną dane GUS na temat realnych wartości inflacji oraz wzrostu wynagrodzeń w 2021 rok.”

<<  powrót