<<  powrót

W odpowiedzi na pismo z dnia 13 marca br. znak sprawy KRiR/KK/324/23 w sprawie
rozszerzenia ubezpieczeń obszaru suszy poza obszar wskazany przez Instytut
Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach w
Systemie Monitoringu Suszy Rolniczej – uprzejmie informuję, że określona w art. 3
ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r o ubezpieczeniu upraw rolnych i zwierząt
gospodarskich (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 477) definicja suszy stanowi, że suszę
oznaczają szkody spowodowane wystąpieniem, w dowolnym sześciodekadowym
okresie od dnia 21 marca do dnia 30 września, spadku klimatycznego bilansu wodnego
poniżej wartości określonej dla poszczególnych gatunków roślin uprawnych i gleb.
Definicja ta została przyjęta w celu doprecyzowania odpowiedzialności zakładów
ubezpieczeń przyjmujących do ubezpieczenia ryzyko suszy z dopłatami do składek
ubezpieczenia finansowanymi ze środków budżetu państwa oraz do częściowej
reasekuracji obejmującej wypłatę odszkodowań. Dotacja do odszkodowań
wypłacanych w związku z wystąpieniem suszy przysługuje zakładom ubezpieczeń w
wysokości 60% różnicy pomiędzy łączną kwotą odszkodowań wypłaconych w danym
roku kalendarzowym z tytułu szkód spowodowanych przez suszę, na podstawie umów
ubezpieczenia upraw z dopłatami do składek oraz umów ubezpieczenia obowiązkowego
upraw, a kwotą stanowiącą 90% sumy składek uiszczonych w danym roku
kalendarzowym z tytułu zawarcia umów ubezpieczenia upraw z dopłatami do składek
ubezpieczenia oraz umów ubezpieczenia obowiązkowego upraw od ryzyka wystąpienia
szkód spowodowanych przez suszę, łącznie z dopłatami do tych składek wypłaconymi
zakładowi ubezpieczeń w danym roku kalendarzowym.

<<  powrót