<<  powrót

Zarząd KRIR 3 czerwca br. zwrócił się do MRiRW o rozważenie możliwości wprowadzenia zmian w ustawie z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, tak aby dopłatami do składek z tytułu zawarcia umów ubezpieczenia objąć ubezpieczenia zwierząt od wystąpienia chorób, takich jak np. afrykański pomór świń czy salmonelloza.

W odpowiedzi czytamy: “…..na podstawie  rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej w ramach działania „Zarządzanie Ryzykiem” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. poz. 785) producenci drobiu, bydła i świń mogą otrzymać refundację 70 % kosztów zakupu ubezpieczeń od ryzyka strat spowodowanych salmonellozą. Wnioski o pomoc należy składać do biur powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w terminach ogłoszonego naboru. Do wniosków o pomoc dołącza się  kopię umowy ubezpieczenia, z której musi wynikać, że ubezpieczyciel wypłaca odszkodowanie przy szkodach w wysokości przekraczającej 20 % średniej rocznej produkcji ubezpieczonych zwierząt z trzech poprzednich lat lub z trzech lat z okresu pięcioletniego po odjęciu roku z najwyższymi i najniższymi wartościami.

Ponadto uprzejmie informuję, że w  projekcie Panu Strategicznego Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023 – 2027 w ramach interwencji  związanej z dopłatami do składek ubezpieczenia zaplanowano 70% refundację  kosztów zakupu ubezpieczenia zwierząt chorób zwalczanych zgodnie z przepisami unijnymi. Natomiast w ramach interwencji  związanej z dofinansowaniem  Funduszy Ubezpieczeń Wzajemnych  zaplanowano  70 % udział środków PS WPR  w funduszu założycielskim  Funduszy oraz zwrot 70 % odszkodowań z tytułu ubezpieczenia  upraw rolnych przez członków tego Funduszy w tymże Funduszu  –  przez okres trzech lat.”

<<  powrót