<<  powrót

w odpowiedzi na pismo Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej dotyczące operacji typu „Modernizacja gospodarstw rolnych” w ramach obszaru f „Zielona energia w gospodarstwie rolnym” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (PROW 2014-2020), Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przedstawia następujące informacje:
W PROW 2014-2020 określono zakres wsparcia jaki może być realizowany w obszarze
f. Wprowadzono tam także zastrzeżenie, że pomoc może być przyznawana na
inwestycje z dotyczące odnawialnych źródeł energii wraz z magazynami energii i
inteligentnymi systemami zarzadzania energią.
Z tego powodu w rozporządzeniu (1) do kosztów kwalifikowalnych w ramach obszaru f
„zielona energia w gospodarstwie rolnym” zaliczono wyłącznie koszty zakupu modułów
fotowoltaicznych wraz z magazynami energii elektrycznej o pojemności wyrażonej w
kilowatogodzinach (kWh) nie mniejszej niż iloczyn mocy zainstalowanej elektrycznej
modułów fotowoltaicznych wyrażonej w kilowatach (kW) i przelicznika wynoszącego
1 Pismo KRIR, znak: ZIR/AM/329/23 z 2 lutego 2023 r. (wpłynęło do MRiRW 23.02.2023 r.)
0,5, a także zakupu pomp ciepła i systemów zarządzania przepływami energii
elektrycznej. Zatem w ramach tego obszaru wsparcia nie ma możliwości realizacji
inwestycji polegającej na zakupie jedynie modułów fotowoltaicznych czy samych
magazynów energii elektrycznej.
Zakup magazynu energii elektrycznej oraz uzależnienie pojemności tych magazynów od
mocy modułów fotowoltaicznych ma na celu uniknięcie przewymiarowania instalacji
powodującego przeciążenia sieci przesyłowych i zmniejszenia opłacalności inwestycji
dla rolnika, ze względu na częste uruchamianie się zabezpieczeń w inwerterach,
powodujące odłączanie instalacji od sieci.
Ponadto informuję, że w ramach Planu Strategicznego dla wspólnej polityki rolnej na
lata 2023–2027, w interwencji 10.2 Inwestycje w gospodarstwach rolnych w zakresie
OZE i poprawy efektywności energetycznej planuje się dofinansowanie do budowy
biogazowni rolniczych oraz modułów fotowoltaicznych do 50 kW wraz magazynami
energii, pompami ciepła i systemami zarządzania energią, a także do systemów
poprawiających efektywność energetyczną budynków gospodarskich służących
produkcji rolnej (m.in. termomodernizacja, kotły na biomasę, systemy odzyskiwania
ciepła). Maksymalna wysokość pomocy dla beneficjenta to 1 500 000 zł (budowa
biogazowni), pozostałe inwestycje – 200 000 zł. Intensywność pomocy do 65% kosztów
kwalifikowalnych operacji. Wsparcie w ramach tej interwencji będzie skierowane do
rolników. Nabór wniosków o przyznanie pomocy przewidywany jest na przełomie
2023/2024 roku.
Dofinansowanie do budowy instalacji OZE można uzyskać w ramach innych
programów. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW)
ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Energia
dla wsi”. Wnioski można składać do 15 grudnia 2023 r. lub do wyczerpania alokacji
środków. W ramach wniosków o dotację można ubiegać się o inwestycje dotyczące
budowy: elektrowni wodnych, instalacji wytwarzania energii z biogazu rolniczego w
warunkach wysokosprawnej kogeneracji, oraz magazynów energii. W ramach
wniosków o pożyczkę można ubiegać się o inwestycje dotyczące budowy: elektrowni
wodnych, instalacji wytwarzania energii z biogazu rolniczego w warunkach
wysokosprawnej kogeneracji, instalacji wiatrowych oraz instalacji fotowoltaicznych.
Szczegółowe informacje nt. tego programu dostępne są na stronie NFOŚiGW:
www.gov.pl/web/nfosigw/energia-dla-wsi
Finansowanie inwestycji w OZE możliwe będzie również z Krajowego Programu
Odbudowy i Zwiększania Odporności, Funduszy Europejskich dla Rybactwa, Funduszy
Europejskich na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko, Funduszy Europejskich dla
Regionów.

<<  powrót