<<  powrót
Zarząd Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej zwrócił się o pilną potrzebę uregulowania sprawy przedłużania umów dzierżawy na nieruchomości rolne z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa osobom, które nie spełniają definicji rolnika indywidualnego, natomiast Zarząd Izby Rolniczej w Opolu zwrócił się w sprawie:
1.     wprowadzenia obowiązku dokonywania pomiarów geodezyjnych przed sprzedażą (kupnem) gruntów rolnych w celu eliminacji jakichkolwiek rozbieżności w powierzchni działek (rozbieżności między danymi zawartymi m.in. w aktach notarialnych, wypisach z rejestru gruntów, nakazach płatniczych podatku rolnego);
2.     zmiany zapisów ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi — w treści art. 24b wprowadzenie zapisu dotyczącego tworzenia Ośrodków Produkcji Rolniczej gdzie w pierwszym przetargu może uczestniczyć osoba fizyczna spełniająca kryteria rolnika indywidualnego.

Poniżej umieszczamy odpowiedź z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
<<  powrót