<<  powrót

W związku z pismem znak KRIR/JM/894/2023 w sprawie zmiany zasad udzielania
kredytów płynnościowych, uprzejmie informuję, że z zgodnie z przepisami
rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji
niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, wprowadzono
możliwość udzielania pomocy dla producentów rolnych, którym zagraża utrata
płynności finansowej w związku z zakłóceniami na rynku rolnym spowodowanymi
agresją Federacji Rosyjskiej wobec Ukrainy w formie preferencyjnych kredytów
płynnościowych.
Pomoc polega na stosowaniu dopłat do oprocentowania kredytów bankowych
udzielonych producentowi rolnemu, przez okres nie dłuższy niż 60 miesięcy.
Zgodnie z obowiązującymi zasadami udzielania kredytów na utrzymanie płynności
finansowej przez producentów rolnych (linia UP), kredyt może zostać udzielony:
1) osobom fizycznym:
a) posiadającym pełną zdolność do czynności prawnych oraz
b) niebędącym rencistami mającymi ustalone prawo do renty z tytułu niezdolności
do pracy,
2) osobom prawnym,
3) jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej.
Należy pamiętać o tym, że każdy kredyt, a zwłaszcza zaciągany na krótki okres,
obarczony jest ryzykiem spłaty, szczególnie w przypadku osób z orzeczoną
niezdolnością do pracy czy to w skutek choroby, czy wypadku przy pracy. Z tego to
powodu preferencyjne kredyty płynnościowe nie są kierowane do osób pobierających
rentę.

<<  powrót