<<  powrót

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przygotowało projekt aktualizacji zbioru zaleceń dobrej praktyki rolniczej, mającego na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych (ZZDPR).

Jaki jest cel zmian?

Potrzeba aktualizacji projektu aktualizacji niektórych zapisów opublikowanego w 2019 r. zbioru zaleceń dobrej praktyki rolniczej, mającego na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych (ZZDPR), powstała w związku z aktualnym stanem prawnym oraz obecnie stosowanymi rozwiązaniami w zakresie zarządzania gospodarstwem.

Projekt uzyskał pozytywną opinię ministra właściwego do spraw rybołówstwa oraz został uzgodniony z ministrem właściwym do spraw gospodarki wodnej.

Gdzie można znaleźć aktualne zalecenia?

Aktualny zbiór zaleceń dobrej praktyki rolniczej mającej na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych znajduje się na stronie internetowej MRiRW lub poniżej w załączniku.

Podstawa prawna

Zgodnie z art. 103 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. 2023 poz. 1478, 1688, 1890, 1963, 2029) minister właściwy do spraw rolnictwa, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw gospodarki wodnej oraz po uzyskaniu opinii ministra właściwego do spraw rybołówstwa, opracuje zbiór zaleceń dobrej praktyki rolniczej mający na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych do dobrowolnego stosowania.

<<  powrót