<<  powrót

Według informacji umieszczonej na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, resort podjął działania zwalniające z obowiązku rejestracji utrzymywania drobiu na potrzeby własne. KRIR wnioskowała w tej sprawie o pilną interwencję >>>.

MRIRW zaleca powstrzymanie rejestracji swojego drobiu u Powiatowego Lekarza Weterynarii ani w Krajowej Bazie Danych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/429 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie przenośnych chorób zwierząt oraz zmieniające i uchylające niektóre akty w dziedzinie zdrowia oraz rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2022/1345 2022/1345 z dnia 1 sierpnia 2022 r. ustanawiające zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/429 w odniesieniu do rejestracji i zatwierdzania zakładów, w których utrzymywane są zwierzęta lądowe, a także pobierania, produkcji, przetwarzania lub przechowywania materiału biologicznego, nakładają na każdy podmiot utrzymujący zwierzęta lądowe (w tym drobiu) obowiązek rejestracji. Jednakże państwa członkowskie Unii Europejskiej mogą zwolnić z obowiązku rejestracji niektóre podmioty, które stwarzają nieistotne ryzyko dla zdrowia zwierząt lub zdrowia publicznego. W tym przypadku, osoby, które hodują drób na własne potrzeby, stanowią niskie ryzyko dla zdrowia zwierząt oraz zdrowia publicznego, dlatego mogą zostać zwolnione z obowiązku rejestracji.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi podjęło już prace legislacyjne, aby możliwe było zastosowanie odstępstwa od przepisów unijnych na gruncie krajowym. W tym czasie, w celu uniknięcia zbędnych formalności, zaleca się powstrzymanie się od rejestracji drobiu hodowanego na własne potrzeby.

Źródło: MRiRW >>>

<<  powrót