<<  powrót

W odpowiedzi na wystąpienia Zarządu KRIR w sprawie szacowania szkód powstałych w wyniku suszy, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi pismem z dnia 8 kwietnia br. przedstawiło następujące stanowisko.

Resort rolnictwa poinformował, że że prawidłowość działania aplikacji „Zgłoś szkodę rolniczą” potwierdzają wyniki wstępnego szacunku produkcji głównych upraw rolnych i ogrodniczych w 2023 r. opracowanego przez Główny Urząd Statystyczny (np. średni plon pszenicy w 2022 r. 5,5 t/ha, w 2023 r. 5,4 t/ha, średni plon kukurydzy w 2022 r. 7 t/ha, w 2023 r. 7,3 t/ha).

Algorytm ustalania wysokości szkód za pośrednictwem aplikacji publicznej został opracowany zgodnie z przepisami § 13zzd ust.13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Należy również zauważyć, że zgodnie z obowiązującymi przepisami pomoc przyznawana jest w przypadku wystąpienia szkód powstałych w wyniku suszy w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich.

Szkody spowodowane przez suszę zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich (Dz. U. z 2019 r. poz. 477) oznaczają szkody spowodowane wystąpieniem, w dowolnym sześciodekadowym okresie od dnia 21 marca do dnia 30 września, spadku klimatycznego bilansu wodnego poniżej wartości określonej dla poszczególnych gatunków roślin uprawnychi gleb.
A zatem w aplikacji wykazane są wyłącznie szkody powstałe w wyniku tak zdefiniowanej suszy, aplikacja nie uwzględnia szkód powstałych w wyniku innych niekorzystnych zjawisk atmosferycznych czy błędów w agrotechnice.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi poinformowało również, że jeśli po zalogowaniu się do aplikacji widnieje status „wniosek w edycji”, wówczas nie ma możliwości wygenerowania i pobrania protokołu lub kalkulacji z uwagi na to, że zgodnie z wyjaśnieniami administratora aplikacji wniosek takiego producenta rolnego nie został skutecznie podpisany Profilem Zaufanym.

źródło:KRIR

<<  powrót