<<  powrót

W związku z procedowaniem przez Sejm RP rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy 897), Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych przekazał dnia 25 lutego 2021 r. Zastępcy Szefa Kancelarii Sejmu stanowisko samorządu rolniczego w sprawie włączenia działu leśnictwo i łowiectwo do kompetencji ministra odpowiedzialnego za sprawy rolnictwa i rozwoju wsi.

Samorząd rolniczy stoi na stanowisku, iż przejęcie kompetencji leśnictwa i łowiectwa przez ministra ds. rolnictwa jest słuszne i w pełni uzasadnione. Dałoby to korzystny i realny wpływ na gospodarkę łowiecką, poprawę relacji myśliwych z rolnikami oraz umożliwiłoby skuteczniejszą walkę z wirusem afrykańskiego pomoru świń przez skonsolidowanie zarządzania walką z ASF w ramach jednego resortu.

Pragniemy zwrócić uwagę, że już w latach 1920-1932 wszystkie zarządy okręgowe lasów państwowych nadzorowane były przez Ministerstwo Rolnictwa i Dóbr Państwowych, a w latach 1985-1990 funkcjonowało Ministerstwo Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Żywnościowej, których modele sprawdzały się, zdaniem rolników, doskonale.

Prowadzenie gospodarstw rolnych jest ściśle związanie z gospodarką leśną i łowiecką, czego przykładem jest chociażby wpływ zwierząt łownych na uprawy rolne i powodowanie szkód łowickich. Wielu rolników jest też posiadaczami prywatnych lasów. Zwierzyna łowna, która jest własnością skarbu państwa żywi się na prywatnych polach rolników, co rodzi wiele konfliktów i problemów z wypłacaniem odszkodowań. Umieszczenie działu leśnictwo i łowiectwo w kompetencjach ministra ds. rolnictwa usprawniłoby też działanie służb weterynaryjnych, które obecnie nie mają wpływu na koła łowieckie i prowadzoną przez myśliwych gospodarkę łowiecką, w tym na trudną walkę z wirusem ASF.

Zdaniem samorządu rolniczego podporządkowanie działu leśnictwa i łowiectwa ministrowi ds. rolnictwa usprawniłoby też sposób wypełniania przez koła łowieckie nałożonych na nie ustawowych obowiązków, szczególnie że Minister Rolnictwa miałby większy wpływ na funkcjonowanie PZŁ. Ponadto poszkodowani rolnicy uzyskaliby realną szansę ochrony swoich praw, ale również, wydaje się większa skuteczność w likwidacji i wypłacie odszkodowań za szkody łowieckie i łatwiejszą ochronę przed rozprzestrzenianiem się wirusa ASF i innych chorób przenoszonych przez zwierzynę łowną.

Także leśnictwo znajduje się w korelacji z polityką rolną. Wszak jeden z głównych celów państwowej polityki leśnej jest zwiększenie lesistości kraju, a program zalesiania realizowany jest głównie na gruntach rolnych słabych klas w ramach działania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, będącego w gestii Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Ponadto rolnicy będący w posiadaniu systemów rolno-leśnych niebawem będą mierzyć się również z kolejnym wyzwaniem jakim jest Europejski Zielony Ład, w ramach którego realizowana będzie m.in. strategia „Od pola do stołu”. Zawiera on elementy wskazujące na potrzebę zwiększenia różnorodności biologicznej, w tym lasów, a środki na ten cel będą w gestii ministra rolnictwa.

Podsumowując samorząd rolniczy wnioskuje o włączenie leśnictwa i łowiectwa do kompetencji Ministra ds. rolnictwa.

<<  powrót