<<  powrót

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Koszalinie serdecznie zaprasza dzieci z terenów wiejskich do udziału w dwóch konkursach
o tematyce „Bezpiecznie na wsi mamy, niebezpiecznych substancji unikamy”
na rymowankę oraz konkurs plastyczny.

Konkurs Plastyczny

Jednym z działań prewencyjnych na rzecz zapobiegania wypadkom przy pracy
i rolniczym chorobom zawodowym jest organizacja konkursu dla uczniów wiejskich szkół podstawowych, promującego pozytywne zachowania związane z pracą i zabawą dzieci na terenie gospodarstwa rolnego.

W tym roku jest to już XIII edycja konkursu, który przebiega pod Honorowym Patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pana Henryka Kowalczyka, a współorganizatorami tego przedsięwzięcia są: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Państwowa Inspekcja Pracy, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Partnerem strategicznym konkursu jest AGRO Ubezpieczenia – Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych. Patronat medialny sprawują: TVP INFO, platforma informacyjna AgroNews.com.pl, Gospodarz.pl – Twój Portal Rolniczy, Tygodnik Poradnik Rolniczy, Rolniczy Przegląd Techniczny, portal wiescirolnicze.pl oraz magazyn rolniczy Agro Profil.

Zadanie konkursowe polega na wykonaniu dwuwymiarowej pracy plastycznej w formacie A-3, w dowolnej technice, obrazującej sposoby zapobiegania wypadkom przy pracy w gospodarstwie, ze szczególnym uwzględnieniem bezpiecznego postępowania z niebezpiecznymi substancjami osób pracujących i przebywających
w gospodarstwach rolnych.

Sposób zgłaszania prac oraz warunki uczestnictwa w konkursie określa regulamin dostępny na stronie www.krus.gov.pl lub w każdej, właściwej dla miejsca zamieszkania, jednostce terenowej KRUS.

Na każdym etapie konkursu autorzy najciekawszych prac otrzymają nagrody ufundowane przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, współorganizatorów oraz patronów Konkursu. Prace laureatów będą publikowane również w materiałach popularyzatorskich Kasy. 

Termin nadsyłania prac plastycznych do OR KRUS w Koszalinie upływa z dniem
31 marca 2023 roku.

Rymowanka

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zaprasza, również dzieci rolników
do udziału w IV Ogólnopolskim Konkursie dla Dzieci na Rymowankę o Bezpieczeństwie w Gospodarstwie Rolnym pod hasłem „Bezpiecznie na wsi mamy, niebezpiecznych substancji unikamy”. Patronat Honorowy nad konkursem sprawuje Minister Edukacji
i Nauki Przemysław Czarnek.

Celem konkursu jest promowanie prawidłowych nawyków i zachowań dzieci na terenie gospodarstwa rolnego, a także popularyzowanie „Wykazu czynności szczególnie niebezpiecznych, związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, których nie należy powierzać dzieciom poniżej 16 lat”. Tegoroczna edycja ma na celu popularyzowanie wiedzy dotyczącej zapobiegania skutkom niewłaściwego magazynowania i stosowania w gospodarstwie rolnym szkodliwych substancji (środków ochrony roślin, nawozów, paliw itp.). Działanie to jest częścią kampanii prewencyjnej „Bezpiecznie z niebezpiecznymi substancjami”. 

W Konkursie mogą uczestniczyć dzieci urodzone w latach 2008–2012, których przynajmniej jeden z rodziców lub opiekun prawny podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników w okresie przyjmowania zgłoszeń do konkursu. 

Zadanie konkursowe polega na ułożeniu rymowanki (min. 4 wersy) popularyzującej sposoby ograniczenia ryzyka oddziaływania substancji szkodliwych na istoty żywe
i skażenia środowiska naturalnego w gospodarstwach rolnych. Kompletne zgłoszenie (rymowankę oraz wypełniony formularz zgłoszeniowy) należy przesłać
w terminie do 20.03.2022 r. pocztą tradycyjną (liczy się data stempla pocztowego)
lub elektroniczną na adres Oddziału Regionalnego KRUS, w którym podlega ubezpieczeniu rodzic/opiekun prawny dziecka. 

Na etapie wojewódzkim, 3 najlepsze prace zostaną nagrodzone nagrodami rzeczowymi o wartości ok. 500 zł brutto oraz skierowane do oceny Centralnej Komisji Konkursowej, która spośród 48 prac nagrodzonych przez oddziały regionalne KRUS wybierze
20 najlepszych rymowanek. Ich autorzy otrzymają nagrody rzeczowe o wartości
ok. 1 000 zł brutto. Gala podsumowująca zaplanowana jest na czerwiec 2023 roku. Pozostałe rymowanki z etapu wojewódzkiego zostaną nagrodzone wyróżnieniami.  

Nawiązując do idei obu konkursów, KRUS OR w Koszalinie przypomina o wykazie czynności szczególnie niebezpiecznych, związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, których nie wolno powierzać dzieciom poniżej 16 roku życia.

Dzieci nie powinny wykonywać prac i czynności związanych z:

– obsługą ciągników, maszyn samobieżnych oraz innych maszyn i urządzeń do zbioru
i obróbki płodów rolnych, w tym uczestniczyć w ich agregowaniu, sprzęganiu, naprawach i konserwacji;

– pozyskiwaniem i obróbką drewna;

– użyciem substancji chemicznych (środków ochrony roślin, tlenku węgla, paliw, nawozów, substancji odkażających i rozpuszczalników, itp.);

– obsługą zwierząt gospodarskich;

– nadmiernym obciążeniem układu kostno-stawowego, w tym dźwiganiem
i przenoszeniem ciężarów, przebywaniem przez długi czas w pozycji nienaturalnej,
tj. klęczeniem, schylaniem, itp.;

– dużym hałasem, niedoświetleniem i zapyleniem powietrza pochodzenia roślinnego;

obsługą zamkniętych zbiorników, szamb, silosów, gnojowników.

Dzieci również nie mogą wykonywać pracy na wysokości (na pomostach, dachach, drzewach, drabinach), przy dużych i niebezpiecznych zwierzętach, a także znajdować się w bliskiej odległości od pracujących maszyn i urządzeń.

Anna Wołk

 Starszy Referent

Samodzielnego Referatu Prewencji, Rehabilitacji
i Orzecznictwa Lekarskiego

KRUS OR w Koszalinie

<<  powrót