<<  powrót

W dniu dzisiejszym ukazał się komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2023.

Na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 333) ogłoszono, że średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2023 wyniosła 74,05 zł za 1 dt.

Przypominamy, że w roku ubiegłym było to 61,48 zł za 1 dt. Oznacza to zatem wzrost o 20,4%.

Teraz wszystko w rękach rad gmin, gdyż zgodnie z zapisami ustawy o samorządzie gminnym – do wyłącznej właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat, w tym również uchwał w sprawie ceny skupu 1 dt żyta, przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego.

Uwaga – jeśli organ gminy zamierza obniżyć średnią cenę skupu żyta dla potrzeb naliczania podatku rolnego w stosunku do komunikatu Prezesa GUS, winien wcześniej zasięgnąć opinii właściwej miejscowo izby rolniczej.

https://stat.gov.pl/sygnalne/komunikaty-i-obwieszczenia/lista-komunikatow-i-obwieszczen/komunikat-w-sprawie-sredniej-ceny-skupu-zyta-za-okres-11-kwartalow-bedacej-podstawa-do-ustalenia-podatku-rolnego-na-rok-podatkowy-2023,270,9.html?fbclid=IwAR0YjCNm5yM-O56KazsZC1tmk4Y7VO7GnoRm_G_feLUM5jcHTPb3HeMCDjA

<<  powrót