<<  powrót

Opony do obciążania pryzm kiszonkowych? Tak, jednak niezbędne jest zezwolenie ponieważ zużyte opony są odpadem (zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. poz. 10), które należy klasyfikować do kodu 16 01 03.

Ustawodawca, w przepisach rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie odzysku odpadów poza instalacjami i urządzeniami (Dz. U. poz. 796) określa rodzaje odpadów oraz warunki ich odzysku.

Zgodnie z postanowieniami ww. aktu prawnego zużyte opony powinny być poddane procesowi odzysku R11 i mogą zostać powtórnie wykorzystane m.in.:

– jako odbijacze,

– na placach zabaw, boiskach i w ogródkach,

– jako obciążniki do zabezpieczenia pryzm kiszonkowych.

Posiadacz odpadów chcący wykorzystać opony (np. jako obciążniki do pryzm kiszonkowych) powinien wystąpić z wnioskiem o uzyskanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów poza instalacjami.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2022 r. poz. 699 z późn. zm.) posiadaczem odpadów jest wytwórca odpadów lub osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, będąca w posiadaniu odpadów. Za posiadacza odpadów ustawa uznaje również władających powierzchnią ziemi w stosunku do odpadów znajdujących się w obrębie nieruchomości.

Organem właściwym do wydania zezwolenia jest starosta, a na terenach zamkniętych RDOŚ właściwy ze względu na miejsce przetwarzania odpadów.

Zakres wniosku na przetwarzanie odpadów powinien zawierać m.in.:

• numer identyfikacji podatkowej (NIP) posiadacza odpadów,

• wyszczególnienie rodzajów odpadów przewidzianych do przetwarzania,

• określenie masy odpadów poszczególnych rodzajów poddawanych przetwarzaniu

i powstających w wyniku przetwarzania w okresie roku,

• oznaczenie miejsca przetwarzania odpadów,

• oznaczenie przewidywanego okresu wykonywania działalności w zakresie przetwarzania odpadów.

Do wniosku o wydanie przedmiotowego zezwolenia należy dołączyć zaświadczenie o niekaralności posiadacza odpadów za przestępstwa przeciwko środowisku.

Przetwarzanie odpadów bez wymaganego zezwolenia, to zgodnie z art. 194 ust. 4 ustawy o odpadach czyn, za który wymierza się administracyjną karę pieniężną w wysokości od 1.000 zł do 1.000.000 zł.

<<  powrót