<<  powrót

Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych dnia 4 sierpnia br. skierował do Prezesa Rady Ministrów pana Mateusza Morawieckiego pismo o wszelkie możliwe działania wspierające Zachodniopomorską Izbę Rolniczą w celu objęcia kompleksową pomocą zagrożonych rolników i ich rodzin oraz złagodzenie skutków tej kryzysowej sytuacji.

W odpowiedzi przesłanej przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi czytamy:

  1. Obszary zagrożone suszą wykazywane są w prowadzonym przez IUNG Systemie Monitoringu Suszy Rolniczej. Obszary zagrożone suszą wyznaczane są na podstawie KBW oraz właściwości retencyjnych gleb ustalonych na podstawie mapy glebowo-rolniczej. Przy wyznaczaniu obszarów zagrożonych suszą rolniczą dla poszczególnych upraw uwzględniane są 2 czynniki: warunki pogodowe i podatność gleby na suszę. Dane meteorologiczne wykorzystywane do obliczenia wartości KBW pochodzą z IMiGW, z ODR, z COBORU, z IUNG, ze stacji jednostek samorządu terytorialnego oraz ze stacji Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. W celu zwiększenie dokładności określenia pola opadu atmosferycznego od 2020 roku zostały włączone do Systemu Monitoringu Suszy Rolniczej dane pochodzące z naziemnych radarów. W systemie prowadzony jest również monitoring wilgotności gleby, którego celem jest poznanie zależności pomiędzy stresem wodnym, mierzonym liczbą dni uwilgotnienia poniżej wartości krytycznej, odpowiadającej punktowi trwałego więdnięcia roślin, a plonem roślin dla różnych gatunków gleb.
  2. Ewentualna decyzja w sprawie wprowadzenia programu pomocy dla gospodarstw rolnych,w których wystąpiły straty spowodowane przez tegoroczną suszę zostanie podjęta po zakończeniu procesu składania wniosków o oszacowanie strat w publicznej aplikacji “Zgłoś szkodę rolniczą, tj. po 15.10.2021 r.
<<  powrót