<<  powrót
logo-zir-wpisy

W dniu 26 kwietnia 2023 r. odbyło się IX Walne Zgromadzenie Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej VI kadencji, które rozpoczęto od minuty ciszy w hołdzie wieloletniemu działaczowi struktur ZIR panu Janowi Kozakowi.  

Prezes ZIR pan Andrzej Karbowy na wstępie powitał obecnych członków Walnego Zgromadzenia, mecenasa Piotra Mazuro, pracowników biura ZIR, następnie dokonał otwarcia obrad.

            W części organizacyjnej zgromadzeni jednogłośnie przyjęli proponowany porządek obrad wraz ze zgłoszoną autopoprawką oraz regulamin obrad, po czym zostały wybrane komisje: 1. Mandatowo-Skrutacyjna, w skład której weszli: pani Krystyna Balcerzak – Przewodnicząca, pan Wojciech Galek i pan Andrzej Ługowski oraz 2. Uchwał i Wniosków w składzie: pan Ryszard Bojek – Przewodniczący, pani Wanda Wilk – Sekretarz i pan Andrzej Leja – Członek. Na zakończenie tej części przewodnicząca komisji odczytała protokół, stwierdzając ważność IX Walnego Zgromadzenia Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej, a wraz z tym możliwość podejmowania uchwał.

W części problemowej przewodniczący komisji budżetowej pan Jerzy Kopaszewski
i komisji rewizyjnej pan Bogdan Macewicz przedstawili sprawozdania z prac tych komisji. Prezes ZIR poinformował, że sprawozdanie z prac Zarządu przesłane zostało do wszystkich członków WZ za pośrednictwem poczty tradycyjnej, po czym rozpoczęto dyskusję na temat dramatycznej sytuacji jaka ma miejsce w rolnictwie. Cały zachodniopomorski samorząd rolniczy z napięciem obserwuje aktualną sytuacją rynkową spowodowaną  niekontrolowanym napływem towarów, głównie zboża, kukurydzy, rzepaku z Ukrainy na rynek polski oraz chaosem informacyjnym. Spowodowało to destabilizację na naszym rodzimym rynku, co
w efekcie doprowadziło zachodniopomorskich rolników do rozpoczęcia 23 marca br. protestu na Wałach Chrobrego w Szczecinie, którzy domagają się jak najszybszych działań. 13 kwietnia br. w tzw. zielonym miasteczku na Wałach Chrobrego w Szczecinie miało miejsce spotkanie Ministra Rolnictwa Roberta Telusa z protestującymi rolnikami, gdzie rozpoczęto rozmowy, których pokłosiem są popołudniowe, dzisiejsze ponowne negocjacje w Barzkowicach
z Ministrem Rolnictwa, ale już z przedstawieniem konkretnych postulatów ze strony rolników, które były omawiane podczas grup roboczych. Wśród rolników widać symboliczny optymizm, ale ważna jest deklaracja rozmowy z obydwu stron. Biorąc pod uwagę całą sytuację należy podkreślić, że Zarząd ZIR w dalszym ciągu będzie podejmował wszelkie czynności zmierzające do wyegzekwowania rozwiązań jak najbardziej przyjaznych dla rolników.

            W części uchwałodawczej posiedzenia członkowie Walnego Zgromadzenia poddali pod głosowanie następujące uchwały:

  1. Uchwała Nr IX/01/2023 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej za 2022 rok,
  2. Uchwała Nr IX/02/2023 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2022 rok,
  3. Uchwała Nr IX/03/2023 w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu za 2022 rok,
  4. Uchwała Nr IX/04/2023 w sprawie uchwalenia budżetu Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej na 2023 rok,
  5. Uchwała Nr IX/05/2023 w sprawie wyboru Komisji Wojewódzkiej celem przeprowadzenia wyborów do rad powiatowych Izby,
  6. Uchwała Nr IX/06/2023 w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Członka Walnego Zgromadzenia Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej.

Wszystkie Uchwały zostały przyjęte.

            Następnie przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków pan Ryszard Bojek odczytał protokół, w którym podał do wiadomości, że na IX Walnym Zgromadzeniu ZIR VI kadencji członkowie złożyli 10 wniosków formalnych, które zostaną przekazane do Zarządu ZIR.

            Na zakończenie Prezes pan Andrzej Karbowy podziękował wszystkim za czynny udział w pracach Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej w całej kadencji.

<<  powrót