<<  powrót

Uprzejmie informuję, iż w dniu dzisiejszym Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa pani Halina Szymańska podała do publicznej wiadomości informację o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy, w ramach poddziałania “Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” w następujących typach operacji:

  1. “Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach Natura 2000” – w terminie od dnia 1 grudnia 2020 r. do dnia 30 grudnia 2020 r.,
  2. “Inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych” – w terminie od dnia 29 grudnia 2020 r. do dnia 26 lutego 2021 r.,
  3. “Modernizacja gospodarstw rolnych” w obszarze nawadniania w gospodarstwie – w terminie od dnia 30 listopada 2020 r. do dnia 28 stycznia 2021 r.

Szczegółowe informacje na temat możliwości ubiegania się o pomoc w ramach ww. typów operacji regulują następujące akty prawne:

  1. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 lipca 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu “Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach NATURA 2000” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1469 z późn. zm.), w tym jego ostatnia nowelizacja z dnia 10 listopada 2020 r. (Dz.U. poz. 2020),
  2. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu “Inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych” w ramach poddziałania “Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 (Dz. U. z 2019 r. poz. 970 z późn. zm.), w tym jego ostatnia nowelizacja z dnia 30 października 2020 r. (Dz.U. poz. 1939),
  3. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 sierpnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu “Modernizacja gospodarstw rolnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. z 2020 r., poz. 719), w tym jego ostatnia nowelizacja z dnia 10 listopada 2020 r. (Dz.U. poz. 2030)
    które są dostępne na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (www.arimr.gov.pl) w zakładce: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w podzakładkach dotyczących poszczególnych poddziałań/typów operacji.

Celem nowelizacji ww. rozporządzeń było w szczególności dostosowanie przepisów do aktualnego stanu prawnego wynikającego przede wszystkim ze zmiany: ustawy o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2; ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 oraz ustawy o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności.

Poniżej przedstawiam najważniejsze zmiany, wspólne, dla wszystkich ww. typów operacji wynikające ze znowelizowanych przepisów rozporządzeń:
• konieczność posługiwania się przez Wnioskodawcę własnym, odrębnym numerem identyfikacyjnym (tzw. numerem EP), nie zaś numerem nadanym innemu podmiotowi (małżonkowi, współposiadaczowi gospodarstwa). W przypadku, gdy o pomoc ubiegają się wspólnicy spółki cywilnej należy posługiwać się numerem nadanym spółce;
• możliwość uzupełnienia numeru identyfikacyjnego lub dołączenia wniosku o wpis do ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności na etapie wezwania do uzupełnienia wniosku o przyznanie pomocy;
• wprowadzenie możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy wraz z załączoną do wniosku dokumentacją w formie dokumentu elektronicznego, na elektroniczną skrzynkę podawczą – w rozumieniu art. 3 pkt 17 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 346 z późn. zm.). Informacja ta została zawarta w ogłoszeniach o naborach wniosków o przyznanie pomocy;
• doprecyzowanie przepisów w zakresie sposobu składania biznesplanu i Informacji o wielkości ekonomicznej gospodarstwa.

Ponadto w operacjach typu “Modernizacja gospodarstw rolnych” w obszarze nawadniania w gospodarstwie, wprowadzono zmiany dotyczące:
• umożliwienia złożenia jednego wniosku o przyznanie pomocy podczas jednego naboru (a nie jak dotychczas – w jednym roku), aby Wnioskodawcy którzy nie wykorzystali przysługującego im limitu pomocy lub ich wniosek został odrzucony mogli ponownie złożyć wniosek w kolejnym naborze (w tym samym roku) w ramach tego obszaru wsparcia;
• obniżenia minimalnej liczby punktów, przyznawanych na podstawie kryteriów wyboru operacji, którą Wnioskodawca musi otrzymać, aby móc zakwalifikować się do przyznania pomocy finansowej – z 4 do 3 punktów;
• braku konieczności złożenia (w przypadku naborów rozpoczynających się w okresie od dnia 1 listopada 2020 r. do dnia 30 czerwca 2021 r., w tym naboru, który został obecnie ogłoszony) wraz z wnioskiem o przyznanie pomocy, w dniu złożenia tego wniosku, tzw. dokumentów preselekcyjnych, których niedołączenie skutkuje, co do zasady, pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia. Dokumenty te będą mogły zostać złożone w ramach uzupełnień, tj. na wezwanie ARiMR do usunięcia braków we wniosku o przyznanie pomocy.
• dodania nowego załącznika w wykazie dokumentów, które należy złożyć wraz z wnioskiem o przyznanie pomocy, tj. Ostatecznego pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń melioracji wodnych – w przypadku, gdy operacja obejmuje inwestycję dotyczącą wykonania urządzeń melioracji wodnych, na realizację której jest wymagane uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego, a podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy w dniu składania wniosku o przyznanie pomocy posiada ostateczne pozwolenie wodnoprawne;
• brzmienia punktów a) – c) w § 13 ust. 3 pkt 18a) w rozporządzeniu wykonawczym w zakresie wykazu dokumentów, które należy złożyć wraz z wnioskiem (w wyniku zmiany np. kopia decyzji zatwierdzającej projekt robót geologicznych na wykonanie ujęcia wód podziemnych wraz z kopią tego projektu (pkt 18 lit. a) będzie mogła zostać złożona w przypadku, gdy podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy nie posiada ani pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie ujęcie wód podziemnych, jak również nie posiada operatu wodnoprawnego na wykonanie ujęcia wód podziemnych – co zostało rozszerzone w ramach obecnej nowelizacji);
• doprecyzowania sposobu postępowania w przypadku, gdy wnioski o przyznanie pomocy będą składane w ramach nowego naboru, a nie została jeszcze zakończona weryfikacja wniosków złożonych w poprzednim naborze (pierwszeństwo w uzyskaniu pomocy powinny mieć wnioski złożone w poprzednim, tj. wcześniejszym naborze);
• doprecyzowania przepisów w zakresie kryteriów wyboru operacji, poprzez wskazanie instrumentów wsparcia, z których uprzednie korzystanie wyklucza z możliwości uzyskania 1 punktu (dotyczy wyłącznie obszarów A, B, C i D).

Dodatkowo w operacjach typu “Modernizacja gospodarstw rolnych” i “Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach Natura 2000” odstąpiono od wymogu dołączania do wniosku o przyznanie pomocy “Oświadczenia współposiadacza nieruchomości wchodzącej w skład gospodarstwa o wyrażeniu zgody na ubieganie się o przyznanie pomocy przez podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy”, w przypadku gdy operacja będzie realizowana w gospodarstwie, w skład którego wchodzi nieruchomość będąca przedmiotem współposiadania i wyłącznie – temu rolnikowi (Wnioskodawcy) lub jego małżonkowi – przyznano do tej nieruchomości jednolitą płatność obszarową na podstawie przepisów o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego lub pomoc finansową w ramach działań obszarowych. Wprowadzenie tej zmiany umożliwi przyznanie pomocy podmiotom, generalnie spełniającym warunki dostępu, które dotychczas z powodu braku możliwości uzyskania takich zgód, tj. współposiadacza nieruchomości (np. nie były przeprowadzone postepowania spadkowe), nie mogli dopełnić warunków formalnych i byli wykluczeni ze wsparcia. Złożenie ww. oświadczenia będzie dalej wymagane w przypadku, gdy operacja będzie realizowana w gospodarstwie w skład którego wchodzi nieruchomość będąca przedmiotem współposiadania, jednakże z wyłączeniem ww. przypadku oraz współposiadania nieruchomości w ramach wspólnot gruntowych (co zostało już wprowadzone we wcześniejszych nowelizacjach).

źródło: ARiMR

<<  powrót