<<  powrót

Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych zwrócił się do Prezesa UOKiK o udzielenie informacji, jakie działania zostały podjęte przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w celu zbadania rynku produkcji i dostaw nawozów mineralnych, a także w zakresie weryfikacji czy podwyżki cen wykraczają poza powody makroekonomiczne.

Notowane od kilku miesięcy drastyczne wzrosty i wahania cen nawozów mineralnych niekorzystnie wpływają na możliwość prowadzenia racjonalnej gospodarki nawozowej w poszczególnych gospodarstwach rolnych. Sytuacja ta jest wyjątkowo trudna dla rolników. Uniemożliwia opracowywanie i realizowanie racjonalnych planów nawożenia, niezbędnych do osiągnięcia właściwych plonów. Skutkiem tak rozchwianego rynku może być drastyczny spadek polonów już w tym roku i w konsekwencji brak żywności.

W odpowiedzi czytamy, że: “Prezes UOKiK wszczął postępowanie wyjaśniające o sygn. DOK3.400.1.2022/NR mające na celu wstępne ustalenie, czy w związku z działalnością przedsiębiorców zajmujących się produkcją i obrotem nawozami mineralnymi mogło dojść do naruszenia przepisów prawa uzasadniającego wszczęcie postępowania antymonopolowego, w tym ustalenie, czy sprawa ma charakter antymonopolowy. Na chwilę obecną nieznany jest termin zakończenia postępowania.”

<<  powrót